Home » » ဖြဲ႕စည္းပံုခံတပ္ ေသာ့ခေလာက္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ထြက္ေပါက္ ဘယ္ခရီးေရာက္မည္နည္း – လင္းထုိက္ (Y.I.T)

ဖြဲ႕စည္းပံုခံတပ္ ေသာ့ခေလာက္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ထြက္ေပါက္ ဘယ္ခရီးေရာက္မည္နည္း – လင္းထုိက္ (Y.I.T)

Written By Unknown on Saturday, October 12, 2013 | 8:21 PM

    တပ္မေတာ္ အတြက္ ခံတပ္ အထပ္ထပ္ ခံကာ၁၄ ႏွစ္ၾကာ စနစ္တက် ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒႀကီးအား အထိပါးခံမည္ လား ဆုိသည္မွာ တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိ အခင္းအက်င္း ေပၚ၌ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ႏုိင္စြမ္းေပၚတြင္ မူတည္ေနရာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အသစ္ ေရး ဆြဲေရး လႊတ္ေတာ္တြင္အဆုိတင္လွ်င္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမႈရရန္ပင္ ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္ . . .

 ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဟူသည္ ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ အနာဂတ္ကုိ အဆုံး အျဖတ္ ေပးသည့္ ႏုိင္ငံ၏ အသက္ ေသြးေၾကာပင္ ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးစီ၏ ကံၾကမၼာကုိ တုပ္ေႏွာင္ ထား၍ ရသကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးစီ၏ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာ လင္းပြင့္မႈ တံခါး တစ္ခ်ပ္ကုိလည္း ဖန္တီး ေပးႏုိင္သည္။ ဤတြင္ ယခင္ အာဏာပုိင္ မ်ားက ၁၉၉၃ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ၁၄ ႏွစ္တုိင္တုိင္ စနစ္ တက်စီမံ ေရးဆြဲ ထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသည္ ယခင္ အာဏာပုိင ္မ်ားက မိမိတုိ႔၏ ခံတပ္သဖြယ္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေလာ၊ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးရည္ ေမွ်ာ္ေရးဆြဲထား ေသာ အာဏာရွင္ စနစ္မွ ႐ုန္းထြက္ရန္ ျပည္သူတုိ႔ အတြက္ ထြက္ေပါက္ ေပးထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံေလာ ဟူသည္ကုိ ေသခ်ာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ ၾကည့္ဖုိ႔ရန္ လုိပါလိမ့္မည္။

၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္၌ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူး ေစးဖုိးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ““တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအား တာ၀န္ေစာင့္သိ ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ဦးေဆာင္ မႈေအာက္တြင္ အၿမဲတမ္း ရွိေနပါေၾကာင္း”” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း (၇) ပုဒ္မ ၃၄၂တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပး ရမည္ဟု ပါရွိရာ သမၼတ၏ ၾသဇာသည္ အေျခခံ ဥပေဒ ဤပုဒ္မအရ ကာ/ ခ်ဳပ္ အေပၚတြင္ လႊမ္းမုိးသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ဤတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ ပုဒ္မ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ေန ပုံအား အက်ဥ္း တင္ျပ လုိရင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ တြင္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အေနျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိေန ဆဲဟု ယူဆ ရသည္။ …

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၅ အလြန္ အခင္းအက်င္း အားလွမ္း ေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်င္မူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံသည္ သမၼတထက္ ကာ/ ခ်ဳပ္၏ အခန္းက႑ (တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑) အား ပုိမုိျမႇင့္တင္ ပုံေဖာ္ ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေအာက္ပါ ပုဒ္မမ်ားကုိ ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္ ထင္ရွားစြာ ျမင္ႏုိင္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း

- အခန္း(၁) အေျခခံမူ (၆) (စ) ( အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္း က႑တြင္ တပ္မေတာ္မွ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ေရး)

- ပုဒ္မ (၂၃၂) (ခ) (၂) – (ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးတုိ႔ကုိ ကာ/ခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္)

(၃) (သမၼတက တပ္မေတာ္ သားထဲမွ အရပ္သား ၀န္ႀကီးခန္႔ လုိလွ်င္ ကာ/ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္)

- ပုဒ္မ (၂၀) (ဂ) – (ကာ/ခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕အားလုံး၏ အႀကီး အကဲျဖစ္သည္။)

(ဤတြင္ ကာခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားသာမက ျပည္သူ႔ရဲမ်ား၏ အႀကီး အကဲပါ ျဖစ္ေနသည္) စကားခ်ပ္။

(စ) – (ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္)

- ပုဒ္မ (၆၀) (ခ) (၃) – (ကာ/ခ်ဳပ္ က ဒု/သမၼတ(သမၼတ ေလာင္း)တစ္ဦးအား သမၼတ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေရး အဖြဲ႕သုိ႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။)

- အခန္း(၁) ပုဒ္မ (၁၄)၊ အခန္း (၄) ပုဒ္မ (၇၄)၊ (၁၀၉) (၁၄၁) (၁၆၁)

(ဤတြင္ ကာ/ခ်ဳပ္ တင္သြင္းေသာ ဒု/ သမၼတ (သမၼတ ေလာင္း) သာ သမၼတ အျဖစ္ အေရြးခံရလွ်င္ ျဖစ္လာမည့္ သမၼတသည္ ကာ/ခ်ဳပ္ တင္သြင္းေသာ သူျဖစ္သည့္ အတြက္ ထုိသမၼတ သက္တမ္းတြင္ ကာ/ ခ်ဳပ္ႏွင့္ သမၼတ မည္သူ ၾသဇာ ပုိရွိမည္မွာ ဒိြဟ ပြားစရာရွိသည္။) ဤကား။ စကားခ်ပ္)

လက္လွမ္း မီသမွ် တင္ျပေသာ ဤပုဒ္မ မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိး ပုံအား သိသာ ထင္ရွားေစ ပါလိမ့္မည္။

ဥပေဒျပဳေရးပုိင္း

ဥပေဒျပဳေရး အပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ ပါ၀င္ ပတ္သက္ ေနပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနျခင္း ကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံ ပညာရွင္မ်ားက ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္ေသာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တပ္မေတာ္ သားမ်ား မဟုတ္ဘဲ အရပ္သားမ်ား ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ပင္ ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေနျခင္း ကပင္ ဒီမုိကေရစီ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ မဟုတ္ ဟုေထာက္ျပ ၾကသည္။ ေအာက္ပါ ပုဒ္မမ်ား ကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေတြ႕ႏုိင္သည္။

တရားစီရင္ေရးပုိင္း

ပုဒ္မ (၂၀) ခတြင္ (ကာ/ခ်ဳပ္သည္ တပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စီမံပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။) အရပ္သား အစုိးရ၏ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မွ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိဆုိသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္႐ႈလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ား တြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္၍ ၾသဇာ သီးသန္႔ရွိ ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကာ/ခ်ဳပ္ဟူသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္အား ရည္ရြယ္ရင္း မဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၅ အလြန္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အတုိင္းဆုိလွ်င္ တပ္မေတာ္ ကုိယ္၌ပင္ အာဏာ ခြဲေ၀မႈ၌ အက်ပ္အတည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာႏုိင္ေၾကာင္း လက္လွမ္း မီသမွ် ေစတနာ ေရွ႕ထား စဥ္းစား ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ သက္တမ္း မပါရွိေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ အရပ္သား အစုိးရ သမၼတသည္ ကာ/ခ်ဳပ္ကုိ ခန္႔အပ္ရာတြင္ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံအတည္ ျပဳခ်က္ ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ကာ/လုံ ၏ အဖြဲ႕၀င္(၁၁)ဦးတြင္ ကာ/ခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ႏွင့္ ကာ/ခ်ဳပ္ တင္သြင္းသူ (အရပ္ စကား ေျပာရလွ်င္ ကာ/ခ်ဳပ္လူ ၆ဦး) တပ္မေတာ္ သားမ်ား ပါရွိၿပီး အရပ္သားမွာ သမၼတ အပါအ၀င္ (၅)ဦးသာ ပါရွိသည့္ အတြက္ ကာ/ လုံ၏ (၆+၅) ဖြဲ႕စည္းပုံ အရ ကာ/ခ်ဳပ္ အသစ္အား ခန္႔အပ္ ခဲ့မည္ ဆုိလွ်င္ ကာ/ ခ်ဳပ္ကပင္ ျပန္လည္ ေထာက္ခံရမည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။

(၂) ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ကာ/ခ်ဳပ္က အမည္ စာရင္း တင္သြင္းမည့္ (သမၼတေလာင္း)၊ ဒု-သမၼတမွာ မည္သူ ျဖစ္မည္ ဆုိသည္မွာ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ ထုိပုဂ္ၢိဳလ္မွာ သမၼတျဖစ္ ခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ ဒု-သမၼတ ျဖစ္ခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ ကာ/ခ်ဳပ္ တင္သြင္းသူ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ကာ/ခ်ဳပ္ႏွင့္ ထုိသမၼတ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဒု-သမၼတ ေသာ္လည္းေကာင္း ၾသဇာ အာဏာ မည္သူ ပုိရွိမည္နည္း ဆုိသည္မွာ လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အက်ပ္အတည္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ဤႏွစ္ခ်က္အား သုံးသပ္ ရလွ်င္ အင္စတီ က်ဴးရွင္း အေျချပဳ ေရြးခ်ယ္မႈထက္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး ညိႇႏႈိင္းမႈ ဗ်ဴဟာ မ်ားသာ ခင္းက်င္း လာႏုိင္မည္ဟု သုံးသပ္ ရပါသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ ရွိရမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥက္ၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြတ္လပ္တရား မွ်တလွ်င္ပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ မျပင္ဆင္လွ်င္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏုိင္ဟု အေျခခံ ဥပေဒ ကုိယ္၌၏ အာဏာတစ္ဖက္ ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနမႈကုိ ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထုိအခါ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အသစ္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲေရးတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ အတုိက္ အခံ အင္အားစုမ်ား၊ NLD ၊ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ မ်ားၾကား တူညီေသာ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခု မရခဲ့ျပန္ေခ်။ ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အဆုိတင္၍ ျပင္မည္၊ သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ ဆြဲမည္ေလာ၊ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပမွ အသစ္ ေရးဆြဲေရး ႀကိဳးပမ္းမည္ ေလာဟူသည္လည္း ဘုံရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ မထြက္ေပၚ လာေသးေခ်။

(၁) အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္မည္၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၁၀၉ဦး ေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ အဆုိတင္၍

၅၉(စ) ဟူသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး ပုဒ္မ၊ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေသာ ပုဒ္မမ်ား၊ ကာ/လုံ အခန္းက႑ အစ ရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံ့ အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီး ပုဒ္မ ၉၀ေက်ာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံ ရမည့္အျပင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏ္ၵမဲေပး ပုိင္ခြင့္ရွိသူ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမွ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္။ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မွာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိ၍ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ရမွ ျပင္ဆင္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ တပ္မေတာ္သာ းဟူသည္ အထက္ေအာက္ အမိန္႔နာခံရသည္မွာ စည္းမ်ဥ္း ၀ိေသသ ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆုိသည္မွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးတည္းဟု ယုတိ္ၱ ေဗဒ ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစား ႏုိင္သည္။ ကာ/ ခ်ဳပ္၏ ေထာက္ခံမႈ လုိမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံ ဥပေဒကုိ အသစ္ မေရးဆြဲဘဲ ျပင္ဆင္႐ုံ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ေဆြးေႏြးလွ်င္ တပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ပုဒ္မမ်ား၊ ၅၉(စ) ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရး ႀကီး ပုဒ္မ၉၀ ေက်ာ္ထဲမွ ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ရန္မွာ အထူး ခက္ခဲမည္ဟု ယူဆရၿပီး ပုဒ္မ ၉၀ေက်ာ္ မွအပ သာမန္ ပုဒ္မ မ်ားသာ ျပင္ဆင္ ေပးဖြယ္ရွိသည္။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ တြင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းအျပင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၌ ၄၈.၁၈ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ ၅၅.၃၇ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနၿပီး NLD မွာမူ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၌ ၈.၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ ၁.၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ အဓိက မရ၊ သာမည သာ ရမည့္သေဘာရွိသည္။

(၂) အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးမည္

လႊတ္ေတာ္ တြင္းမွ အေရးႀကီး ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ေရး၊ အသစ္ေရးဆြဲ ေရးတုိ႔မွာ ကာ/ခ်ဳပ္၏ သေဘာတူ ေထာက္ခံခ်က္ ရမွ ျပင္ဆင္ခြင့္ ရမည္ ဆုိသည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲျဖစ္သည္။ ဤတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္း က႑သည္ အေရး ႀကီးသည္ဟု ဆုိရ ေပမည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား ထားေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္ထိမူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းႏုိင္မႈမွာ အလွမ္းေ၀း ေနဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။ (ပုဒ္မ(၂၀)(စ) – တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိကတာ၀န္ရွိ သည္။)

ဖြဲ႕စည္းပုံအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ ဆုိေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအား အသစ္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲမည္ ဆုိေသာ လမ္းစဥ္တုိ႔ ထိပ္တုိက္ ေတြ႕မည္မွာမူ ေယဘုယ် က်ေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္ သည္။ တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္း က႑တြင္ ပါ၀င္ထမ္း ေဆာင္ရန္ အစဥ္တစုိက္ ဦးတည္သည္ ဟူေသာ အေျခခံမူ ၆(စ) အရလည္း တပ္မေတာ္ အတြက္ ခံတပ္ အထပ္ထပ္ ခံကာ ၁၄ ႏွစ္ ၾကာ စနစ္တက် ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခ ံဥပေဒႀကီးအား အထိပါး ခံမည္လား ဆုိသည္မွာ တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိအခင္း အက်င္းေပၚ၌ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ႏုိင္စြမ္း ေပၚတြင္ မူတည္ ေနရာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အသစ္ေရး ဆြဲေရး လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္လွ်င္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမႈ ရရန္ပင္ ခဲယဥ္း မည္ျဖစ္သည္။ အဓိကလည္း မရႏုိင္၊ သာမည လည္း မရႏုိင္ဟု ယူဆရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေအာက္တုိဘာ (၁)ရက္ ေန႔ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပထမဆုံး တပ္မေတာ္အား ေ၀ဖန္သံ ထြက္လာပါသည္။ ““ႏုိင္ငံေရးထဲ ၀င္ပါတဲ့ တပ္မေတာ္ကုိ ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွ အားမေပးဘူး။ တပ္မေတာ္ ကုိ မခ်စ္လုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ခ်စ္လုိ႔ တန္ဖုိး ထားလုိ႔ မလုပ္ ေစခ်င္တာ”” ““ တပ္မေတာ္ ဆုိတာ ပုိက္ဆံရွာ ေနစရာ မလုိဘူး။ အရပ္ သားအစုိးရက ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေပးထားရမွာ။ တပ္မေတာ္က အဆင့္ျမင့္ျမင့္နဲ႔ ဣေျႏ္ၵရရ ေနရမွာ””

““ျပည္သူခ်စ္တဲ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစ ခ်င္တယ္””

ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တပ္မေတာ္ အေပၚ ပထမဆုံး ေ၀ဖန္ခ်က္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ လႊမ္းမုိးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ အတိတ္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ပစၥဳပၸန္ရည္မွန္းခ်က္၊ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ တုိ႔အေပၚ၌ ျပန္လည္ သုံးသပ္ ဆင္ျခင္စရာမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း (လက္ရွိသမၼတ) ဦးသိန္းစိန္တုိ႔၏ ၆ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ အမ်ား ျပည္သူကုိ သာမက NLD ပါတီ တြင္းပါ မည္သည့္ အခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြး ၾကသည္ကုိ သိခြင့္ မရခဲ့ေခ်။ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈမရွိေသာ ေတြ႕ဆုံမႈဟု ဆုိေသာ္ျငား ဤေတြ႕ဆုံမႈ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားအား အနည္းငယ္ တီးေခါက္ မိလိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစုိးရ သက္တမ္း ၀က္တစ္၀ုိက္ ကာလႏွင့္ အလြန္တြင္ အစုိးရ အေပၚ ေ၀ဖန္မႈစတင္ ၾကားလာရၿပီး ယခု တပ္မေတာ္ အေပၚ အေကာင္းျမင္ ေ၀ဖန္မူ ျပဳျခင္းကုိ ေထာက္လွ်င္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အသီးအပြင့္အား လက္ေတြ႕ က်က် မခံစာ းခဲ့ရဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါသည္။

ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး ညိႇႏႈိင္းမႈ ဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ တြင္သုံးခဲ့ေသာ္လည္း အဓိက စူေပနမ မ်ားျဖစ္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တုိ႔ေလးဦး၏ သုံးပြင့္ဆုိင္ (သုိ႔) ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ဳိး အဘယ္ေၾကာင့္ မေပၚေပါက္ ခဲ့သည္ ဆုိသည္မွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္အဆ ညီေသာ စိတ္ရင္း ေစတနာမွန္လွ်င္ ဤေတြ႕ဆုံမႈမ်ဳိးသည္ ခက္ခဲစရာ မရွိေပ။

 (၃) လႊတ္ေတာ္ျပင္ပဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ ဆင္ေရး(သုိ႔) အသစ္ေရးဆြဲေရး

ဖြဲ႕စည္းပ ုံျပင္ဆင္ေရး အစီရင္ခံစာအား NLD ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းကာ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ UNFC ႏွင့္ UNA တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ကလည္း ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲမႈကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ အတြင္းတြင္ပင္ အၿပီးသတ္ႏုိင္မည္ဟု ဆုိထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ ေတာ္တြင္း တင္သြင္း လွ်င္ ရရွိလာမည့္ ရလဒ္ကုိလည္း NLD  အပါအ၀င္ တုိင္း ရင္းသား အင္အားစု မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္း ခ်င့္ခ်ိန္ သင့္သည္ဟု ေလ့လာသူ မ်ားက ဆုိသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ ငန္းစဥ္သည္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကုိက္ႏုိင္ဟု ခန္႔မွန္း မိၾကမိ အေလ်ာက္ ၂၀၁၄ အလြန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပဖြဲ႕ စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး၊ အသစ္ေရး ဆြဲေရး ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ လာႏုိင္သည္ဟု ခန္႔ မွန္းရပါသည္။ ဤတြင္ ျမန္မာျပည္ တစ္နံ တစ္လ်ား ပါတီ၀င္ သန္းခ်ီရွိ၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိထား ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အား မည္သုိ႔ပုံေဖာ္ မည္ဆုိ သည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း၏ အရည္ အေသြးေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ ပါလိမ့္မည္။ အႏၲရာယ္ မ်ားေသာ စြန္႔စားခန္းဟု ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာ သူမ်ားက သုံးသပ္ၾကေသာ္လည္း ေတာင္အာဖရိက သင္ခန္းစာ စာမ်က္ႏွာ တခ်ဳိ႕တြင္ မင္ဒဲလားႏွင့္ ဒီကလပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းရင္း တစ္ၿပိဳင္တည္းပင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ဗ်ဴဟာမ်ား လည္း ခင္းက်င္းခဲ့ပုံကုိ ေထာက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္း(သုိ႔) ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး ညိႇႏႈိင္းမူ ဗ်ဴဟာအျပင္၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ(သုိ႔) အႏၲရာယ္ အနည္းဆုံး လူထု လႈပ္ရွားမႈ (ဥပမာ-လက္မွတ္ေရး ထုိးလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး) အား ဟန္ ခ်က္ညီညီ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ဆုိလွ်င္ တုိင္း ျပည္အနာဂတ္ ေကာင္းက်ဳိး အတြက္ အက်ပ္ အတည္း ျဖစ္ေနေသာ ဖြဲ႕ စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေရြ႕တစ္ခုေတာ့ ရလာ ႏုိင္ေကာင္း ပါသည္။ ဤဗ်ဴဟာအား ပုံ ေဖာ္လွ်င္ ဒုတိယတန္းစား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကားလုိအပ္မည္မွာ မုခ်ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ လူထု ယုံၾကည္ အားထားေသာ ၈၈ မ်ဳိး ဆက္ကဲ့သုိ႔ေသာ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ပါ၀င္အားျဖည့္ မည္ဆုိလွ်င္ ပုိမို ထိေရာက္မည္ဟု သုံးသပ္ ႏုိင္သည္။

တုိင္းျပည္ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး အက်ပ္အတည္းအား အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တုိ႔ကပါ ၀န္းရံ ေထာက္ခံလွ်င္ေတာ့ အတုိင္း ထက္အလြန္ ဟုသာ ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ လူထု ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အီလစ္တစ္စုျဖင့္ တုိင္း ျပည္ေျပာင္းလဲခ်င္သည္ဟူေသာ ဥပေဒ နည္းလမ္း က်ႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္း မည္သည္က ပုိမုိအားသာ၊ အားေကာင္းမည္ ဆုိသည္ကုိ စမ္းသပ္မည့္ အားစမ္းပြဲတစ္ခု ဟု ႐ႈျမင္သုံးသပ္မိပါသည္။

လင္းထုိက္ (Y.I.T)

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္