မတ္လ (၂၅) ရက္ေန ့ထုတ္ Inside Weekly Sports Vol 4 No 51

The Mirror Daily_ 24 March 2017 Newpapers

Myanma Alinn Daily_ 24 March 2017 Newpapers

မတ္လ (၂၅) ရက္ေန ့ထုတ္ Ain Arr Journal Vol 28 No 49

မတ္လ (၂၄) ရက္ေန ့ထုတ္ 8 Days Vol 8 No 50

မတ္လ (၂၃) ရက္ေန ့ထုတ္ Sport View Journal Vol 6 No 12

Myanma Alinn Daily_ 23 March 2017 Newpapers

The Mirror Daily_ 23 March 2017 Newpapers

မတ္လ (၂၃) ရက္ေန ့ထုတ္ Popular News Vol 9 No 12

မတ္လ (၂၃) ရက္ေန ့ထုတ္ Pyimyanmar Journal No 1068

မတ္လ (၂၂) ရက္ေန ့ထုတ္ Crime News Journal Vol 21 No 23

The Mirror Daily_ 22 March 2017 Newpapers

Myanma Alinn Daily_ 22 March 2017 Newpapers

The Mirror Daily_ 21 March 2017 Newpapers

Myanma Alinn Daily_ 21 March 2017 Newpapers