ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန ့ထုတ္ Crime News Journal Vol 21 No 8

ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန ့ထုတ္ Mobile Guide Journal Vol 3 No 82

ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန ့ထုတ္ Pyimyanmar Journal No 1053

Myanma Alinn Daily_ 7 December 2016 Newpapers

ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန ့ထုတ္ Health Digest Journal Vol 14, No 11

ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန ့ထုတ္ Channel Weekly Sport Vol 3 No 99

ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ေန ့ထုတ္ Popular Journal Vol 20, No 48

ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ေန ့ထုတ္ Morning Post Journal Vol 3, No 683

ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္ေန ့ထုတ္ D Wave Journal Vol 5, No 47

ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္ေန ့ထုတ္ Commerce Journal Vol 16 No 46

The Mirror Daily_ 6 December 2016 Newpapers

Myanma Alinn Daily_ 6 December 2016 Newpapers

Myanma Alinn Daily_ 5 December 2016 Newpapers

Myanma Alinn Daily_ 4 December 2016 Newpapers

The Mirror Daily_ 4 December 2016 Newpapers