စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန ့ထုတ္ Ain Arr Journal Vol 29 No 23

စက္တင္ဘာလ (၂၁) The Speaker News Journal Vol 1 No 42

စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန ့ထုတ္ Pyimyanmar Journal No 1093

စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန ့ထုတ္ 8 Days Vol 9 No 24

စက္တင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန ့ထုတ္ Morning Post Journal Vol 3, No 723

စက္တင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန ့ထုတ္ Health Digest Journal Vol 14, No 50

စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန ့ထုတ္ Popular Journal Vol 21, No 37

စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန ့ထုတ္ D Wave Journal Vol 6, No 36

စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန ့ထုတ္ Ain Arr Journal Vol 29 No 22

စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန ့ထုတ္ 8 Days Vol 9 No 23

စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန ့ထုတ္ Morning Post Journal Vol 3, No 722

စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန ့ထုတ္ Health Digest Journal Vol 14, No 49

စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန ့ထုတ္ Mobile Guide Journal Vol 4 No 20

စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန ့ထုတ္ Popular Journal Vol 21, No 36

စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန ့ထုတ္ Commerce Journal Vol 17 No 35