ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန ့ထုတ္ The Modern News No 574

Myanma Alinn Daily_ 19 August 2017 Newpapers

The Mirror Daily_ 19 August 2017 Newpapers

ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ေန ့ထုတ္ Ain Arr Journal Vol 29 No 18

ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန ့ထုတ္ 8 Days Vol 9 No 19

The Mirror Daily_ 18 August 2017 Newpapers

Myanma Alinn Daily_ 18 August 2017 Newpapers

ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန ့ထုတ္ The Speaker News Journal Vol 1 No 37

The Mirror Daily_ 17 August 2017 Newpapers

Myanma Alinn Daily_ 17 August 2017 Newpapers

ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန ့ထုတ္ Pyimyanmar Journal No 1088

The Mirror Daily_ 16 August 2017 Newpapers

Myanma Alinn Daily_ 16 August 2017 Newpapers

Myanma Alinn Daily_ 15 August 2017 Newpapers

ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ေန ့ထုတ္ Morning Post Journal Vol 3, No 718