Home » » နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဦးစားေပးမည္

နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဦးစားေပးမည္

Written By Unknown on Saturday, August 3, 2013 | 10:22 AM

လက္ရွိျမန္ မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ ႏွံမႈ ၈၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေရနံ၊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ က႑တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ပါက ဦးစားေပးခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ထုတ္ျပန္ လိုက္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားရင္း ႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ ႏွံမႈ ဥပေဒအခန္း ၁၈၊ ပုဒ္မ ၃၄ တြင္ ''ေကာ္မရွင္သည္ မတည္ေငြ ရင္း ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ သည့္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုလဲ နိုင္ငံသားမ်ားက ကိုယ္ပိုင္အရင္း အႏွီးရွိေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံ တကာမွ အရင္းအႏွီးရရွိနိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိေၾကာင္း အဆိုျပဳ လာပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ဦးစား ေပးခြင့္ျပဳရမည္''ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။
နိုင္ငံတြင္းသို႔ စီးဝင္လာသည့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအမ်ားစုမွာ ကမၻာေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္ ႀကီးမားေနသည့္ စက္မႈစြမ္းအင္ က႑ပိုင္းတြင္သာ ပိုမိုရင္းႏွီးေန ၾကၿပီး ယင္းအပိုင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ သားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ ေငြ ေၾကးအရင္းအႏွီးႀကီးမားေန ျခင္းေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈ နည္းပါးေနမႈကို ယင္းဥပေဒက တြန္းအားေပးထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အ မ်ားစုက သုံးသပ္ထားသည္။

အဆိုပါျမန္မာနိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအ တြက္ ယင္းတို႔လိုအပ္ေနသည့္ ကၽြမ္း က်င္နိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္မ်ား အား ေခၚယူခန႔္ထားပိုင္ခြင့္၊ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အ ေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံ၊ ေရ၊ ဆက္ သြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရရွိေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ကူညီရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုပါ ရရွိေစရန္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းအတြက္လို အပ္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္ အအုံပိုင္းအျပင္ နိုင္ငံသားလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစတင္ ေသာႏွစ္အပါအဝင္ တစ္ဆက္ တည္းငါးႏွစ္အထိ ဝင္ေငြခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္၊ အျမတ္ေငြအေပၚတြင္ ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္မ်ားကို သာမက ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ် လၽွင္ ရရွိေသာအျမတ္ေငြကို ရာ ခိုင္ႏႈန္း ၅ဝအထိ ဝင္ေငြခြန္သက္ သာခြင့္မ်ားကိုပါေဖာ္ျပထားၿပီး စက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ သြင္းအားစုမ်ား တင္သြင္းလာပါကလည္း အေကာက္ ခြန္ႏွင့္ တျခားေသာ အေကာက္ ခြန္မ်ားအား ကင္းလြတ္သက္သာ ခြင့္မ်ားေပးထားသည္ဟု ျပဆို ထားသည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွ ေမာင္က ''ျပည္တြင္းမွာ နိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈက အလြန္နည္း တယ္။ ဥပေဒထုတ္႐ုံနဲ႔ေတာ့ မရ ဘူး။ အစိုးရကလဲ အခြင့္အေရး ေပးသင့္တယ္။ အခု ဥပေဒက အရင္ဥပေဒကို ျပန္ျပင္ထားတာ။ ဥပေဒအတိုင္းလုပ္ေပးဖို႔ေတာ့ လို တယ္။ နိုင္ငံတကာေခ်းေငြေတြ ကိုလဲ အစိုးရနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ ျပည္ တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အ က်ိဳးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုတယ္။ အရင္ မဆလေခတ္ တုန္းကလဲ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြ လုပ္ ေပးခဲ့တာေတြရွိတယ္။ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ၿပီးလုပ္တာေတြက အဓိပၸာယ္ မရွိဘူး။ အဲဒီအစား ျမန္မာ့ရင္း ႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကေန လုပ္ လို႔ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ နိုင္ငံသားရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈက ဘာေၾကာင့္နည္းပါး တာလဲဆိုတာကို ဝန္ႀကီးဌာနအ ေနနဲ႔ သုေတသနလုပ္ၿပီး ေဆာင္ ရြက္သင့္တယ္''ဟု သုံးသပ္ေျပာ သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရ ပိုင္းမွ ကမ္းနီးေရနံႏွင့္ သဘာဝ လုပ္ကြက္ ၁၁ခု၊ ကမ္းေဝးေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၁၉ ခုကို နိုင္ငံတကာစြမ္းအင္ကုမၸဏီ မ်ားအားတင္ဒါေခၚကာ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳရန္ စြမ္းအင္ဦးစီးဌာနမွ နိုင္ ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း စြမ္းအင္ဦးစီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ အစိုးရသစ္ေနာက္ပိုင္းနိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးတက္ ေနသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ဝင္ ေရာက္သည့္လုပ္ငန္းအမ်ားစု၏ ၈၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္း အင္က႑တြင္သာ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ ၂ဝဝဝျပည့္ ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၀၈ဒသမ ၆သန္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၅၉၅ ဒသမ ၄သန္းအထိရွိကာ ျမန္မာ နိုင္ငံပို႔ကုန္ဝင္ေငြရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ေက်ာ္မွာ ေရနံသဘာဓာတ္ေငြ႕ ေပၚတြင္အေျခခံထားၿပီး ယင္းအ ေနာက္မွ သစ္တင္ပို႔မႈမွာ ၁၆ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ အထည္အလိပ္တင္ပို႔မႈ မွာ ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး က်န္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အျခားတင္ပို႔မႈမ်ား မွရရွိေၾကာင္း စီးပြားကူးသန္းစာ ရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

နိုင္နိုင္ေဇာ္ photo-EPA
ၾသဂုတ္ ၁ ရန္ကုန္
ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ

Yangon Media Group