Home » » ေျမေဈး ျမင့္တက္မႈႏွင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္း မႈတို႔ေၾကာင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္လာႏုိင္

ေျမေဈး ျမင့္တက္မႈႏွင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္း မႈတို႔ေၾကာင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္လာႏုိင္

Written By Unknown on Thursday, July 18, 2013 | 2:30 PM

ၿပီးခဲ့ေသာလမ်ားအတြင္း ေဈးကစားမႈမ်ားႏွင့္ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား ေၾကာင့္
သက္ဆိုင္ရာေနရာမ်ား အ လိုက္ ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား သံုးဆခန္႔ ျမင့္ တက္သြားၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ
တန္ဖိုး မွာလည္း၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္လာႏုိင္
ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သတိေပး ေျပာဆိုလာ ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ က႑အေတာ္မ်ား မ်ားသည္ သြင္းကုန္ကို
တည္မီွေနရ ျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းလာေသာအခါ စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းကုန္ မ်ားျဖစ္သည့္
ဓာတ္ေျမဩဇာ လူ သုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဒီဇယ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ားအပါ အ၀င္
စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္း မ်ားလည္း ျမင့္တက္လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေနထိုင္မႈစားရိတ္မ်ားပါ
ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာသံုးလခန္႔က တံတား ေဆာက္ရန္၊ စက္မႈဇုန္အသစ္ေဖာ္ ထုတ္ရန္ စသည့္စီမံကိန္းအပါ
အ၀င္ ေကာလာဟလမ်ားေၾကာင့္ ဒလၿမိဳ႕ နယ္တြင္းရွိေျမကြက္ေဈးမ်ားမွာ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ မွ ၃၀၀
အထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့ရာ အဆိုပါ အေျခအေနမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေဈးကစားမႈအေပၚတြင္သာ
အေျခခံေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာ သည္။

အထူးသျဖင့္ အျမတ္အစြန္း တင္ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားက ႏုိင္ငံ သား
ကတ္ျပကာ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏အမည္ေပါက္မ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိ ေသာေၾကာင့္ ေျမေဈးမ်ား
လ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးကြ်မ္းက်င္သူ ဩစ ေၾတးလ် ကြာရီတကၠသိုလ္မွ တဲြဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ
ေရွာင္တာနဲလ္ က ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အေျခအေနထို႔ ထက္ ျမင့္မားသြားပါက လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ
ေနေသာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေျခာက္ရာ ခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ လူသံုး ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုး ပိုမိုျမင့္
တက္သြား ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေငြလဲႏႈန္းေဈး ႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈ မွာလည္း က်ပ္ေငြေဖာင္းပြေစသည့္အေၾကာင္းတစ္ရပ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ စီးပြားေရးပညာ ေလ့လာလ်က္ရွိသူ ဦးခိုင္ထြန္းကလည္း သြင္းကုန္ကိုမွီခိုအားထားေနရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္မႈမွာ ေငြေၾကး
ေဖာင္းပြမႈႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။ ၎က ျမန္မာႏုိင္ ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္း
ပြမႈကို အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ေရႊေဈးမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မည္ဆိုပါက အိမ္ၿခံေျမေဈး က ေငြေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေရႊေဈးမွာမူ ေငြေၾကးက်ဳံ႕၀င္မႈကို ျဖစ္ ေစေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ကမၻာ့ေရႊ ေဈး တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၂၄၀ အထိ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္း
လာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေရႊေဈးမွာ တစ္က်ပ္ သားလွ်င္ က်ပ္ ၆၈၀,၀၀၀ အထိ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔
သာ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထို သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစတင္၍ ေဒၚလာေဈးတရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္
လာမႈေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ေဈးမက်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္သည္။

"ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ကုန္စည္အမ်ဳိးးမ်ဳိးရဲ႕ေဈးႏႈန္းေတြယူၿပီး တြက္ခ်က္ရတဲ့အတြက္ အဲဒီကုန္
စည္ေတြရဲ႕ေဈးအတက္အက်ေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲမွာပါ။ ကုန္စည္တခ်ဳိ႔က ေဈးတက္ၿပီး တခ်ဳိ႔
ကေဈးက်ခဲ့ရင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကလည္း သိသိသာသာေျပာင္းလဲစရာမရွိပါဘူး။ အဲဒီအေျခ
အေနမွာေတာ့ ေငြေဖာင္းပြမႈ နိမ့္ေပမယ့္ ေဈးႏႈန္းတည္ၿငိမ္ တယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။

အစိုးရရဲ႕တရား၀င္ စာရင္းအရကေတာ့ ဒီႏွစ္ ဇန္န၀ါရီနဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ အေထြေထြေဈးႏႈန္းေတြ
အနည္းငယ္က်ခဲ့ၿပီး မတ္လမွာ ျပန္တက္လာပါတယ္။ အရင္ကထက္ ၀ ဒသမ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း
တက္ခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ အဆိုပါ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို
စားသံုးသူေဈးဆႏႈန္းကိန္းႏွင့္တိုင္း တာသည့္အနက္ အိမ္ငွားစရိတ္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီစရိတ္မ်ားမွာ
ေဈးအတက္ ဆံုးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ တိုက္ခန္းအငွားစရိတ္မွာ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္
လ်က္ရွိၿပီး တင္ သြင္းဒီဇယ္ႏွင့္ ေအာက္တိန္းဆီမ်ားမွာ မူ ေဒၚလာေဈးဆက္လက္ ျမင့္တက္ လာ
လွ်င္ ထပ္မံျမင့္တက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဈးကြက္အတြင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအေျခအေနသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္၂၀ ေက်ာ္အတြင္းအစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္ အမ်ားစု
ကို ေငြစကၠဴအသစ္႐ုိက္ထုတ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရွာေဖြခဲ့စဥ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္အထက္
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေလာက္ အေျခအေန မဆိုးေသးေပ။

"အစုိးရသစ္ေျပာင္းလဲခါနီးအခ်ိန္မွာ ေငြစကၠဴေတြ ႐ုိက္ထုတ္မယ့္အစား ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေျမ
ယာအေဆာက္ အအုံေတြကို ေရာင္းထုတ္ၿပီး ေငြရွာသြားလို႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ေငြေဖာင္းပြ
မႈႏႈန္းက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္က်သြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္"ဟု ဦးခိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။ ၎က
ကုန္ေဈးႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး မ်ားတြင္ ဗဟိုဘဏ္တစ္ခုတည္းက
သာ တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ အစိုးရ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံေရးဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ လည္း ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ၊တာ ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကမူ လက္ရွိအေနအ ထားတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ
မႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ား က အပ္ေငြအေပၚေပးေသာ အတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္ ရွစ္ရာခုိင္
ႏႈန္းေအာက္နိမ့္ေန ေသးေၾကာင္းေျပာသည္။

ေအးသီတာေက်ာ္ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)