Home » » ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

Written By Unknown on Thursday, January 2, 2014 | 2:47 PM

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ့၏
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေျပာၾကားခ်က္မ်ား
==========================
ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁
==========================
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက အဆုိတင္သြင္းေထာက္ခံခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အဆုိပါေကာ္မတီက ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္ ၃၂၃၁၁ဝ လက္ခံရရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ အနီးကပ္ဆံုး ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ႏုိင္ပါရန္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေကာက္ႏုတ္စုစည္းေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

အက်ပ္အတည္းကုိဦးမတည္ဖုိ့ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ရန္အေရးႀကီး
တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္လုိအပ္သလုိျပင္ဆင္
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ႕ခုိင္ၿမဲေရးအေျခခံမူမ်ားရွိရန္လုိလား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္
=================
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း ကြၽန္ေတာ့္ ရဲ႕ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိေျပာၾကားလုိပါတယ္။ အသက္ဝင္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအလုိက္
ျပင္ဆင္ေရးသားရမယ္ဆုိတဲ့ အေျခခံမူကို ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဆုပ္ကုိင္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အဓိကအစိတ္အပုိင္းသုံးခုရွိ တယ္လုိ႔႐ႈျမင္မိပါတယ္။ ပထမပုိင္းကေတာ့ လက္ရွိကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုအေျချပဳတဲ့ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး အတြက္ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမယ့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန ေပၚေပါက္လာမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ေရးသားျခင္းေတြလုပ္ေဆာင္ရမယ့္အပုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယပုိင္းကေတာ့ မိမိတုိ႔တည္ေဆာက္လုိတဲ့ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ပီျပင္လာေစေရး အတြက္ လုိအပ္မယ့္ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖုိးမ်ားျပည့္မီလာေစဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ရမည့္အပုိင္း ဆုိၿပီးေတာ့ ခြဲျခားေတြ႕ျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖုိးမ်ားျပည့္မီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ႏုိင္ငံေရးမွာပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံးရဲ႕အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈ၊ ဥာဏ္ပညာၾကြယ္ဝမႈ ႏွင့္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ကန္မႈတုိ႔က အဆုံးအျဖတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
တတိယပုိင္းကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္မႈအတြက္ လုိအပ္မည့္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕သေဘာထားကေတာ့ မည္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္းရင္းသား တစ္ဦးကိုမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ တားျမစ္တာမ်ဳိးမျဖစ္ေစလုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေစတနာရွိသလုိ တစ္ဖက္ကလည္း မိမိတုိ႔အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ  တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးကိုမထိပါးေစမည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္သည့္ အေျခခံမူမ်ားရွိရန္လည္းလိုလားပါတယ္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဝိေရာဓိမ်ားကိုကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းတစ္ခုဆီသို႕ ဦးတည္မသြားေစႏိုင္ဖို႕အတြက္ ႏုိင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ေစဖို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလံုးမွာတာဝန္ရိွပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုအေျချပဳတဲ့ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာမွ မိမိတို႕အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈအေပၚအေျခ ခံတဲ့ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈေတြထားရိွႏုိင္မယ့္သေဘာထားႀကီးမႈေတြ၊ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို အျပန္အလွန္ နားလည္လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့
အေျခအေနေတြ၊ ဒါေတြက အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရိွေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတို႕ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈကို ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ အထူးဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္လ်က္ရိွေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယခုလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ အေသးစိတ္ညိႇႏိႈင္းမႈ မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားစတင္ႏိုင္ရန္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္လိုေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ေန႕မွစၿပီး ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးရဲ႕လိုလားခ်က္မ်ားကို ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့အေျခအေနနဲ႕ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနႏွစ္ရပ္အၾကား သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

သဟဇာတျဖစ္ေရးဆိုရာမွာလည္း လက္ရိွႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ရွင္သန္ခိုင္မာေရး၊ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရိွေရးႏွင့္ ညင္သာေသာ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကို မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသို႕ လက္ဆင့္ကမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ အစဥ္ႏွလံုးသြင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတြက္လည္း အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုကို အစဥ္တံခါးဖြင့္လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ မတူညီတဲ့ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားရဲ႕ ကြဲျပားတဲ့လိုလားခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို နက္နဲသိမ္ေမြ႕စြာျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၊ တည့္မတ္ေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ရတာေၾကာင့္ တစ္ခါတေလမွာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အခ်ိဳ႕ရဲ႕အားမလိုအားမရျဖစ္မႈေတြ ရွိလာတာကို သဘာဝက်တယ္လို႔နားလည္လက္ခံ ထားပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနေတြအားလံုးကိုႏုိင္ငံေရးအရွိတရားအေနျဖင့္ခံယူၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္အျပန္အလွန္နားလည္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ၾကဖုိ႔လည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သမၼတတာဝန္ယူသည့္ေန႔မွစၿပီး တာဝန္ကုိေရွာင္လႊဲလိုတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးမရွိခဲ့သလို လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကခြင့္ျပဳတဲ့အတိုင္းအတာအရ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား အစဥ္ေပါင္းစပ္ၿပီး သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးျပဳေျပာၾကားလိုသည့္ကိစၥရပ္ကေတာ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ႏုိင္ငံေရးဆႏၵမ်ားကို(လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနက)ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္သည္ထက္ ပိုမိုေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ပါက ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚၿပီး လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပင္ ဆံုး႐ႈံးသြားႏုိင္သည္ကိုသတိခ်ပ္ၿပီး ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ
ႏုိင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိပါတယ္။

(၂-၁-၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔ ေရဒီယုိမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူသုိ႔ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းမွ)

The Union Daily