Home » » သူရဦးေရႊမန္း၏ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

သူရဦးေရႊမန္း၏ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

Written By Unknown on Thursday, January 2, 2014 | 2:54 PM

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ့၏
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

==========================
ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁
==========================
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက အဆုိတင္သြင္းေထာက္ခံခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အဆုိပါေကာ္မတီက ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္ ၃၂၃၁၁ဝ လက္ခံရရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ အနီးကပ္ဆံုး ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ႏုိင္ပါရန္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေကာက္ႏုတ္စုစည္းေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္း
==================================

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာကိစၥျဖစ္၍ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္း အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္ အစည္းအေဝးေခၚယူရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ထားရွိခ်ဳပ္ဆိုေသာ ကတိစာခ်ဳပ္ႀကီးလို႔လည္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆို သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဤကိစၥအတြက္ မိမိတို႔ပါတီတြင္ တာဝန္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အႏိုင္ရ ပါတီ၊ အႏိုင္ရအစိုးရျဖစ္၍ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားထားရွိၿပီးလုပ္နည္း လုပ္ဟန္မွန္ကန္စြာျဖင့္ အထူးႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
ဘာပဲလုပ္လုပ္ ျပည္သူႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ဳိးစီးပြားကိုေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိမိတို႔ပါတီသည္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္သူမ်ား၊ ညီေနာင္ပါတီမ်ား၊ အျခားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထား အမွန္အကန္မ်ားကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသုံးသပ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ အသင္းဘဝကပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (နဝတ)၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေကာင္စီ(နယက)ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္အစိုးရနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးနီးပါးႏွင့္လည္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္စဲေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆ ႏွစ္ေက်ာ္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုလည္း ဦးေဆာင္ပါဝင္ေရးဆြဲအတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ ျပည္သူ႔အစိုးရသစ္သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ညင္သာေခ်ာေမြ႕စြာျဖင့္လႊဲေျပာင္း ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပါတီစုံဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ မိမိတို႔ပါတီက အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဤအေတြ႕အၾကဳံ အစဥ္အလာႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ထူေထာင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဤစနစ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္က်င့္သုံးၿပီး ေအာင္ျမင္ရွင္သန္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာရွိေနရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ယင္းကိစၥမ်ားတြင္ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ား၌တာဝန္ရွိပါတယ္။ထို တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔ပါတီမွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္လိုအပ္ပါတယ္။
မိမိတို႔ပါတီသည္ ျပည္သူ႔သေဘာထား ဒို႔အေလးထား၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး ဒို႔ဦးစားေပး၊ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္ ဒို႔ေဆာင္ရြက္ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ားကို အေျချပဳရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏လိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရး၊
ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အဖုံဖုံကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ကတိျပဳသႏၷိ႒ာန္ခ်ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။မိမိတို႔ပါတီကို ဗဟိုဦးစီးစနစ္မွ
ပါတီတြင္းဒီမိုကေရစီကို စနစ္တက်က်င့္သုံးၿပီး ပါတီတြင္းစည္းလုံး ညီညြတ္ေရး၊ ျပည္သူႏွင့္တစ္သားတည္းျဖစ္ေစေရး
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပထမအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ က်င္းပၿပီး လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီတြင္းစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တြင္ ထိုက္သင့္သေလာက္ေအာင္ျမင္မႈရွိေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ မရရွိေသးသည္ကို ဝန္ခံေျပာဆို ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သလို ပါတီအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာရပ္တည္ၿပီးပါတီရွင္သန္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ျပည္တြင္းသာမက ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကပါ စိတ္ဝင္စား စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ မလုပ္တတ္မကိုင္တတ္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ေသြးစည္းေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ မွန္ကန္စြာမေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးအတြက္လည္းေကာင္း မ်ားစြာအခက္အခဲရွိႏိုင္ပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈကိုထိခိုက္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ရပ္တန္႔ေႏွာင့္ေႏွးႏိုင္ပါတယ္။ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။ ထိုအျဖစ္မ်ဳိးမ်ားမျဖစ္ရေလေအာင္ အစဥ္အလာရွိေသာ မိမိတို႔ပါတီ၊ အႏိုင္ရထား ေသာပါတီ၊ အႏိုင္ရအစိုးရတို႔က ဆင္ျခင္တုံတရားအျပည့္၊ ဥာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္အျပည့္၊ စိတ္ေကာင္း ေစတနာအမွန္တို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုပါတယ္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးမွာ ယေန႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေလ့လာသုံးသပ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏တင္ျပခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္းေကာင္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဤ အခြင့္အေရးကို မိမိတို႔ပါတီ၊ မိမိတို႔အစိုးရႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ညီေနာင္ပါတီမ်ားက မွန္မွန္ကန္ကန္က်င့္သုံး ႏုိင္လွ်င္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္က်င့္သုံးတတ္လွ်င္ မိမိတို႔အမွန္တကယ္ေမွ်ာ္
လင့္လိုလားသည္ဆိုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈမရရွိဘဲ၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ၿပီး ေသြးစည္းညီညြတ္မႈမရွိဘဲ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိဘဲႏွင့္ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ပါ။ ဤအခ်ိန္ ဤကာလအတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚ လာပါက တုိင္းျပည္နာမည္။ ျပည္သူမ်ားနစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္လာမည္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ရ မည္။ တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ရမည္။ လူတစ္စု၊ လူတစ္ဖြဲ႕၊ ပါတီတစ္ခုအတြက္ ၾကည့္၍မျဖစ္ေပ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုၾကည့္၊ တုိင္းျပည္မ်က္ႏွာကိုၾကည့္၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကိုၾကည့္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္းအပါအဝင္
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သတိႀကီးစြာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုသလို ေကာင္းေစဖို႔အတြက္ ေျပာင္းလဲသင့္တာေတြကို ရဲဝံ့စြာေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္းအေရးႀကီးပါတယ္။
ေကာင္းေစဖို႔အတြက္ ေျပာင္းလဲသင့္တာေတြကို ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အစဦးတြင္တင္ျပထားသည့္အတိုင္း ပါတီသည္ ျပည္သူ႔သေဘာထားႏွင့္ဆႏၵမ်ားကို အေလးထား၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ေဆာင္ရြက္ပါမွ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအေပၚထားရွိေသာ သစၥာတရားႏွင့္ကတိစကားမ်ား ေက်ပြန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ပါတီသည္ ျပည္သူႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္ကို မိမိတို႔ အေလးအနက္ထားရွိေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ညီေနာင္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ပါတီမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကပါ မိမိတို႔ပါတီႏွင့္ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ ဤေနရာက ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

(၂၈-၁၂-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးအဖြင့္အမွာစကားမွ)

The Union Daily