Home » » တ႐ုတ္အစုိးရတာဝန္႐ွိသူ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရ

တ႐ုတ္အစုိးရတာဝန္႐ွိသူ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရ

Written By Unknown on Tuesday, December 3, 2013 | 7:29 PM

တ႐ုတ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ား႐ွိ အစုိးရတာဝန္႐ွိသူ ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္အား ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးမႈႏွင့္ ဟိတ္ဟန္ႀကီးသည့္ ေနထုိင္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္အရ ထုိသုိ႕ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသည့္ အရာ႐ွိမ်ားတြင္ ၃၀၀ ဝန္းက်င္မွာ အစုိးရအဆင့္အရာ႐ွိ သုိ႕မဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဗဟုိေကာ္မ႐ွင္ (Central Commission for Discipline Inspection - CCDI) က တနလၤာေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕သည့္ စုိက္ပ်ဳိးေျမဧရိယာကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူဦးေရ သန္း ၉၀၀ အထိ႐ိွေနရာ အဆုိပါေဒသမ်ား၌ သန္႕႐ွင္းေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွာ အေရးပါလ်က္႐ွိေၾကာင္း CCDI ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေထာက္ျပထားသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၏ အဆုိအရ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း ၅၀၀ ေက်ာ္မွာ ႐ုံးကားမ်ားကုိ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥအတြက္ သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အျခား ဝန္ထမ္း ၉၀၀ ေက်ာ္မွာ ဟိတ္ဟန္ႀကီးသည့္ ေနထုိင္မႈ၊ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ခ်ဲ႕ကားက်င္းပခဲ့သည္ဆုိ၏။ တ႐ုတ္အစုိးရတာဝန္႐ွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ပါတီတြင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးအစားကုိမူ CCDI ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေခ်။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကီးအကဲအျဖစ္ သမၼတဇီက်င္ပင္းက တာဝန္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းမွစတင္ကာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစနစ္ တုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ဇီက်င္ပင္းက အစည္းအေဝးမ်ား ႐ွည္ၾကာစြာျပဳလုပ္မႈ၊ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားကုိ ႀကဳိဆုိသည့္ အခမ္းအနားမ်ား အလြန္အက်ဴး က်င္းပမႈႏွင့္ အဓိပၸါယ္မဲ့ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားမႈမ်ားကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္ ညြန္ၾကားခဲ့သည္။ သမၼတဇီက်င္ပင္းက ျပည္သူမ်ား ေက်နပ္မႈ႐ွိေစေရးအတြက္ အစုိးရတာဝန္႐ွိသူမ်ား လုပ္ငန္းတာဝန္ကုိ ပုိမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေစရန္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးတုိ႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ဇီက်င္ပင္းသည္ ဗ်ဴ႐ုိကရက္တုိ႕၏ အာဏာအလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္မႈကုိလည္း ေဒါသတႀကီး ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဥပေဒေရးရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ား၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး လယ္သမားမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတဇီက်င္ပင္းက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ပါတီကုိ ထိခိုက္ေစေၾကာင္းႏွင့္ ထိပ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားအားလုံးကုိ အေရးယူမည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေဆာင္႐ြက္မႈအရ ထိပ္တန္းအဆင့္ အစုိးရအရာ႐ွိမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျ႔ဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာေသးမီက ဟူဘီျပည္နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂူေယာင္မင္းအား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ အလားတူ တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ PetroChina ေရနံကုမၸဏီမွ အရာ႐ွိေဟာင္း အမ်ားအျပားကုိလည္း အလြဲသုံးစားမႈျဖင့္ ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ေမလအတြင္းကလည္း တ႐ုတ္အစုိးရ၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဌာန ဒုတိယအႀကီးအကဲ လီတီအန္နန္၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား အြန္လုိင္းတြင္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎အား ရားထူးမွ ဖယ္႐ွားခဲ့ကာ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Planet Myanmar Network