Home » » အေရးယူေလ အက်င့္ပ်က္မႈေပ်ာက္ေလ

အေရးယူေလ အက်င့္ပ်က္မႈေပ်ာက္ေလ

Written By Unknown on Friday, December 13, 2013 | 12:26 PM

အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ ယခုေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ၿပီးစီးသြားခဲ့သည္။ ဒုတိ ယအႀကိမ္ေျမာက္မွ စတင္၍ လႊတ္ ေတာ္မွ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္း စသည္တို႔ကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ လုပ္ ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ စုစု ေပါင္း ႏွစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း ဥပေဒ ၅၈ ခုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ေပၿပီ။

သို႔ရာတြင္ ဥပေဒ၏ ေနာက္မွ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံေရးဆြဲအတည္ျပဳ ေပးၾကရ၏။ ၎တို႔အေပၚတြင္ အမွန္ တကယ္လိုက္နာမႈရွိ၊ မရွိအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈရွိမရွိ စနစ္တက် စစ္ေဆး မည့္သူမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ အမိန္႔သစ္ တစ္ခုထုတ္လုိက္တိုင္းလာဘ္ေပးလာဘ္ ယူ လုပ္ေနသူဝန္ထမ္း(သို႔မဟုတ္) ပြဲစား အခ်ိဳ႕၏ စီးပြားေရးေစ်းကြက္သစ္တစ္ခု ထပ္မံေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေပၚ ျပည္သူ မ်ားက ”အမိန္႔ထုတ္ လည္း ဘာမွမဟုတ္ ပါဘူးကြာ.. ပိုက္ဆံေပးလိုက္ရင္ ဥဳ ပဲ”ဆိုေသာ မေလးမခန္႔ အထင္အျမင္ ေသးမႈမ်ား ပို၍သာ လာပါေတာ့သည္။ဒါကိုအတုယူၿပီး စည္းကမ္းလိုက္ နာ သူပို၍ နည္းလာရေပသည္။

ဘာလုပ္ၾကေတာ့မလဲ

ကမၻာတြင္ လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္ ပ်က္မႈအမ်ားဆံုး ၁ဝ ႏိုင္ငံ စာရင္းဝင္မွ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အက်င့္ပ်က္ သူ ဝန္ထမ္း၊ ညေစာင့္၊ အေသးစား သာ မန္ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ တင္ေနျခင္းထက္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ပ်က္စီးသြားလွ်င္ ဝန္ႀကီးမွာ တာဝန္ရွိ ပါသည္။ ၎ကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ပ်က္စီး ယိုယြင္းေဘးဒုကၡေရာက္ သြား လွ်င္လည္းႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲတြင္တာဝန္ ရွိသည္ဟုသာ ျမင္မိပါသည္။သို႔ေၾကာင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးဆံုး သူမ်ားအား အျပစ္ေပးျခင္း၊ အေရးယူ ျခင္းမ်ားကို သတင္း စာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား မွာ မေတြ႕ရေသးပါ။ ျပည္သူအမ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္၍ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ကို ဖတ္ေနၾကျခင္းမွာ မုဒိမ္းမႈျဖင့္ အ ေရးယူခံရသူ ဓာတ္ပံုမ ဟုတ္..လာဘ္ စား၍ အေကာင္ႀကီးႀကီးမ်ားကို အ ေရးယူ အျပစ္ေပးလိုက္ၿပီဟူေသာ သ တင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုသာျဖစ္သည္။လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ အစ္ေမးေနရေသာ ေမး ခြန္း အခ်ိဳ႕တြင္သာ ဘယ္ႏွဦးေျပာင္း ေရႊ႕၊ ပင္စင္ေပး၊ ရာထူးထုတ္ပယ္ကို သာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယေန႔အထိ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးမွ် ထုတ္ပယ္၊ စစ္ေဆးအေရး ယူ မႈ သတင္းမရွိေသးပါ။

ကူးစက္မႈ ျမန္ဆန္ေရာဂါ

ဘိန္းျဖဴမူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူ ကို ျပည္သူအၾကား ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္ ယူသူကို ေကာင္းစြာမျမင္ေတြ႕ရပါ။ ဥပေဒအမိန္႔သစ္မ်ားျဖင့္ လက္တစ္လံုး ျခားလုပ္လ်က္ ဘိန္းထက္ပင္ စြဲေနသူ မ်ား ရွိပါသည္။ ဘိန္းစြဲသူက လူမႈဝန္း က်င္တစ္ခုသာ ကူးစက္ႏိုင္ၿပီး လာဘ္ စားမႈမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအထိ ကူးစက္ေန ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရာဂါဆိုးႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားျခင္းသည္ ကူးစက္ျမန္ဆန္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္႐ံုသာမက နည္း ဥပေဒ၊အမိန္႔မ်ားအားလံုးကို ဖ်က္ဆီးသူ မ်ားျဖစ္သည္။ တစ္နည္း ဥပေဒအေပၚ တြင္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအျဖစ္ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ

ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚတြင္ အခြင့္အေရးကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ၿပီး အထက္အရာရွိ ဆရာသမားမ်ားအား ဂါရဝထား ပူေဇာ္ျခင္း၊ တံစိုးလက္ ေဆာင္ေပး၍ ပူေဇာ္ျခင္းတို႔ ကို ေခါင္း စဥ္ေျပာင္း၍အက်င့္ပ်က္လာဘ္ထိုး လိုက္ၾကသည္။ ဆရာသမားမ်ားက လည္း မိမိတို႔ တပည့္ဝန္ထမ္းသားေျမး မ်ားက်ဴးလြန္ သည့္အျပစ္အေပၚတြင္ အ ျပစ္ မျမင္ဘဲမ်က္ကြယ္ျပဳလုိက္ၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဌာနႀကီးငယ္ အထက္အဆင့္အထိ ဤနည္းလမ္းမ်ားက်င့္သံုး၍ လာဘ္လာဘႀကီးငယ္ တို႔ကို လက္ခံေန ဆဲျဖ စ္ၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေနၾကဆဲျဖစ္ သည့္ စကားသံမ်ား ၾကားေနရဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္မွသာ အေရးယူမည္ဆိုသည္မွာ

အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ေထာင္ ေသာင္းမက မ်က္စိေအာက္ တြင္ပင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းလာဘ္ ေပးယူ ေနၾကသည့္အျဖစ္ကို အထက္လူႀကီး မ်ားက လာတိုင္ပါ။ အေရး ယူ ေပးပါ မည္ဟု ေၾကညာေနျခင္းမွာ ျပည္သူ ၾကားတြင္ ရယ္စရာျဖစ္ေနပါသည္။ သားဆိုးသမီးဆိုးကို လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ဟု လႊတ္ေပးထားၿပီး သားဆိုး ေၾကာင္း သမီး ဆိုးေၾကာင္း အိမ္ကိုလာ ေရာက္တိုင္ပါမွ သားသမီးကို အေရးယူမည္ဟု ေၾကညာထားေသာ မိဘမ်ားႏွင့္ တူေနပါသည္။ အစိုးရသည္ မိဘျဖစ္ပါသည္။ လက္ေအာ က္င ယ္သားမ်ားကို စနစ္တက်အုပ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ ယူထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕  ဘ႑ာကိုယူ၍ တာဝန္ထမ္းေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ကိုယ့္ဝန္ထမ္း ဘာလုပ္ေနသည္ကို မသိ၊ ျပည္သူတိုင္မွ သိမည္ ဆိုေသာ အဆိုျပဳခ်က္မွာ အရည္အခ်င္းမရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြား သည္ ကို ေတြ႕ျမ င္ေနရေပသည္။ ျပည္ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အိမ္တြင္လာ ေရာက္ခိုးသြားေသာ အမႈမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ႐ံုးဌာနအတြင္း၊ လုပ္ငန္းအတြင္း၊ တာ ဝန္က် ေဒသ အ တြင္း ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္လို ကင္းေအာင္လုပ္ၾကမလဲ

အထူးပင္အေရးႀကီးလွပါသည္။ (၁) အႀကီးဆံုးကိုယ္တိုင္ ႐ိုးသား၍ လာဘ္စားျခင္းကင္းရပါမည္။ (၂) ယခုဌာနတစ္ခုကို ေရာက္မွ လာဘ္မစား ဟူ၍ မရေတာ့ပါ။ ယခင္က လာဘ္စား ခဲ့ေသာ သတင္းမ်ား၊ တစ္ဦးက တစ္ ဦး ဆင့္ပြားပို႔ေပးေနၾကပါသည္။ (၃) ဌာန တိုင္းတြင္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား ျဖင့္ အေရးေပၚေရွာင္တခင္ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕၍ စစ္ေဆးေစျခင္း၊ (၄) ျပည္သူမ်ား အၾကား ဆင္း၍တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ရယူ ေစျခင္း။ (၅) ျပဳလုပ္သူမ်ားကို အေရး ယူၿပီး မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ အျပစ္ ေပး၊ အရွက္ရေစျခင္း။ (၆) လာဘ္စား မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အသိပညာေပးပြဲမ်ား၊ ျပည္သူအၾကား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ (၇) ေက်ာင္းသင္ခန္း စာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း၍ အေလ့ အက်င့္ ေမြးျမဴေပးျခင္း။ (၈) အေရးယူခံရသူမ်ား ၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္း ဆည္းျခင္း။ (၉) နယ္ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္း ေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေဒသ၊ နယ္မ်ား တြင္  ဆက္လက္နစ္နာေစၿပီး ပို၍တာဝန္လစ္ဟင္းမႈမ်ားရွိေစပါသည္။ အက်င့္ပ်က္သူမ်ားလာျခင္း ေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အရွက္ ရေစသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား မ်ားျဖစ္ ေနၾကရသည္။ သို႔ပါ၍ အက်င့္ပ်က္ သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အႀကီးမွစ၍ ကိုင္တြယ္အေရးယူျခင္းျဖင့္ ေလ်ာ့က် ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။  ။

ကုိလင္းမာန္ေအာင္

Popular Myanmar News Journal