Home » » သတ္မွတ္လုပ္ခလစာမေပးသည့္ အလုပ္ရွင္ကို အလုပ္သမားကိုယ္စား အစိုးရအရာရွိက တရားစြဲႏိုင္

သတ္မွတ္လုပ္ခလစာမေပးသည့္ အလုပ္ရွင္ကို အလုပ္သမားကိုယ္စား အစိုးရအရာရွိက တရားစြဲႏိုင္

Written By Unknown on Tuesday, July 23, 2013 | 9:08 AM

အသစ္ျပဌာန္းလိုက္သည့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြနည္းဥပေဒအရ အစိုးရက မည္သည့္အလုပ္သမားသည္ လုပ္ခလစာ အနည္းဆံုးမည္မွ်ရသင့္သည္ကို တရားဝင္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ထိုႏႈန္းထားအတိုင္းမေပးသည့္ အလုပ္ရွင္ကို အလုပ္သမားကိုယ္စား အစိုးရအရာရွိက တရားစြဲေပးမည္ဟုလည္း ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း ျပဌာန္းထားသည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြနည္းဥပေဒသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၲတစ္ပတ္ေက်ာ္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္က လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုနည္းဥပေဒသည္ လြန္ခဲ့သည့္ေလးလက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ “အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြဥပေဒ”၏ ေနာက္ဆက္တြဲဥပေဒျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည့္ ႏွစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဥပေဒႏွစ္ခုရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတို႔မွာ ေခတ္မမီေတာ့သျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ယခုဥပေဒကို ျပန္လည္
အသစ္ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ မည္သည့္အလုပ္သမား အမ်ိဳးအစားသည္ လုပ္ခလစာမည္မွ်ရမည္ကိုမူ အစိုးရအေနျဖင့္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးေပ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းနည္းဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ အစိုးရသံုးပြင့္ဆိုင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအလိုက္ ေကာ္မတီမ်ား ထပ္ဆင့္ခြဲ၍ ဖြဲ႔ကာ ေဒသအလိုက္၊ အလုပ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ လုပ္ခလစာမည္မွ်သတ္မွတ္သင့္သည္ကို ေလ့လာၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေလ့လာရရွိၿပီး သတ္မွတ္လိုက္သည့္ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားကို အစိုးရက ထပ္မံအတည္ျပဳရဦးမည္။ အတည္ျပဳထားသည့္ ႏႈန္းထားကို ျပည္သူမ်ားသိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကန္႔ကြက္ရန္ ရက္ ၆၀ ၾကာ သတင္းစာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းမွတဆင့္ ထုတ္ျပန္ရဦးမည္။ ကန္႔ကြက္သူရွိပါက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးကာ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားကို ျပန္ျပင္ၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရ ထိုသို႔အဆင့္ဆင့္ သံုးသပ္စစ္ေဆးကာ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္ႏႈန္းထားကို အလုပ္ရွင္ကမေပးပါက ယခုဥပေဒအရ အသစ္တည္ေထာင္မည့္ ဦးစီးဌာနက အလုပ္ရွင္ကို ရက္ ၃၀ အတြင္းေပးရန္ ေတာင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ရလွ်င္ အလုပ္သမားကို လႊဲေပးကာ မရလွ်င္ အစိုးရအရာရွိက တရားစြဲေပးမည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္သားမ်ားဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈအမ်ားအျပားကို လိုက္လံကူညီခဲ့ဖူးသည့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ေရွ႕ေန ဦးေဌးက “လက္ရွိ လုပ္ခလစာက နည္းေနတယ္။ ဥပေဒက မသက္ေရာက္ေသးတဲ့အခါက်ေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြက လုပ္ခလစာတိုးေပးဖို႔ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျငင္းဆိုေနၾကတာေပါ့။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ဆႏၵကေတာ့ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို သံုးေထာင္ (တစ္ရက္လွ်င္)ရဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြက လုပ္ခလစာကို အခ်ိန္ပိုေၾကးေပးရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အၿမဲေလ်ာ့ျပထားပါတယ္” ဟု လတ္တေလာအေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ားကိုေပးသည့္ လုပ္ခမွာလည္း တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၂၇၀ဝ ထက္ ေလ်ာ့နည္းရန္မသင့္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးေဌးက ဆက္ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္ထရာအစိုးရက မည္သည့္ထိုင္းလုပ္သားမဆို တစ္ရက္ ရွစ္နာရီၾကာ လုပ္ခအတြက္ ဘတ္ေငြ ၃၀ဝ (က်ပ္ တစ္ေသာင္းခန္႔) မျဖစ္ မေနရ ရမည္ဟု ဥပေဒျပဌာန္းထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ယခင္အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာဥပေဒႏွစ္ခုရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီသျဖင့္ အသက္မဝင္ခဲ့ေပ။

ယခုဥပေဒသစ္တြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ကုန္ေဈးႏႈန္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊ အလုပ္ရွင္က လုပ္ခေပးစြမ္းႏိုင္မႈ စသည့္ စံႏႈန္း ကိုးခုေပၚမူတည္ကာ သံုးသပ္စစ္ေဆးၾကၿပီး ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ လုပ္ခ လစာႏႈန္းထား ျပန္ျပင္ရန္ သင့္မသင့္ အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

မင္းမင္း
Mizzima - News in Burmese