Home » » ခလုတ္တိုက္ခံေနရေသာ တကၠစီေလးမ်ား

ခလုတ္တိုက္ခံေနရေသာ တကၠစီေလးမ်ား

Written By Unknown on Wednesday, June 19, 2013 | 10:31 AM

လူသားတို႔သည္ အတိတ္ကို တူးဆြလိုေသာ ဆႏၵမရွိၾကေပ။ အနာ ဂတ္၏ လားရာဘက္သည္ ေျဖာင့္ ျဖဴးသာယာေသာ ခရီးလမ္းမ်ားသာ ျဖစ္လိုၾကသည္။ လူသားတို႔ အသက္ ရွင္ေနၾက ရသည္မွာ သဘာ၀တရား၏ ဆန္းျပားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မ်ားႏွင့္အတူ နံနက္တစ္နပ္စာ၊ ညေန တစ္နပ္စာတည္းဟူေသာ ထမင္းႏွစ္ နပ္စားေသာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လႈပ္ ရွား႐ုန္းကန္ေနၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ သည္။

ထုိအထဲတြင္ အတိတ္၏ ေစတနာကံတရားေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းဟူေသာ ဂုဏ္ႏွစ္ခု ကုိပုိင္ဆုိင္ၾကသည္။ ဆင္းရဲျခင္း ဟူေသာ အပုိင္းတြင္ စိတ္ဆင္းရျခင္း၊ ႐ုပ္ဆင္းရဲျခင္းတို႔ ခြဲျခားထားၿပီး တခ်ဳိ႔ဆိုလွ်င္ စိတ္ႏွင့္ ႐ုပ္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ဆင္းရဲၿပီး ေသာကပရိေဒ၀မီးမ်ား ေတာက္ေလာင္ေနၾကရသူမ်ား ဒုႏွင့္ ေဒးရွိေသးသည္။

လူတို႔တြင္ လက္လႈပ္မွ ပါးစပ္ လႈပ္ၾကရသူေတြ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေန ျခင္းက အတၱကင္းသူတိုင္း သိျမင္ ၾကားေနရေပမည္။ လူတိုင္း သာ တူညီမွ်ဆိုသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ေလာ ကႀကီးတြင္ သား၊ တူ၊ ညီ သာမ်ားၾက ေပသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူသမၼတ ႀကီးကုိယ္တိုင္ပင္ ဆင္းရဲသားပ ေပ်ာက္ေရးဟူေသာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ လက္ကုိင္ထားၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို စိတ္မ်ားျဖင့္ ေရတိုေရရွည္စီမံကိန္း မ်ားခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ လာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေရလိႈင္းကုိ ေရြေပၚထုိးသလိုျဖစ္ေန သည္။ လူတန္းစားဟူသည္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ခံယူခ်က္အရ အ တိတ္ကုသိုလ္ကံပါရမီတို႔ေၾကာင့္ အ  လႊာညိႇ၍ မရႏိုင္ေပ။ စီးပြားေရးလႈံ႔ ေဆာ္မႈမ်ားတြင္ အရင္းအႏွီးဆိုေသာ အတားအဆီးအရ ဆင္ကလည္း ဆင္ အထြာ၊ ဆိတ္ကလည္း ဆိတ္အထြာ ျဖင့္ ေငြလံုးေငြရင္းမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီး ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ အျမတ္အ စြန္းသည္လည္း တူႏိုင္မည္ မဟုတ္ ေပ။

မၾကာခင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ CNG ဂတ္စ္မ်ား၏ တန္ဖိုးႀကီးျမင့္ျခင္းသည္ အလႊာတစ္ ခုတြင္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု စီးပြား ေရးသံုးသပ္သူမ်ားက ဆုိၾကသည္။ CNG တန္ဖိုးအား မည္သည့္အခ်ဳိး အစားအထိ တိုးျမႇင့္မည္ကုိ ထုတ္ ေဖာ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ခရီးသည္ တင္ဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ားအား တန္ဖိုး မျမႇင့္ဘဲ အငွားယာဥ္တကၠစီမ်ားကုိ တိုးျမႇင့္သြားမည္ဟူေသာ သတင္း သည္တရား၀င္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိ ေသာ္လည္း (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေသခ်ာ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားတြင္ CNG ေျပာင္းလဲတပ္ ဆင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစတင္ ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ Subsidize လုပ္ ထားေသာႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရာအမွန္ တကယ္တြင္ ျပည္သူလူထုသက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမႈမျဖစ္ေစဘဲ ယာဥ္ပုိင္ရွင္အ နည္းစုမွ်ေလာက္သာ ျဖစ္ေစသည့္အ တြက္ CNG ေစ်းႏႈန္းအား Subsidize မလုပ္ေတာ့ဘဲ သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိေငြမ်ား အား အျခားလိုအပ္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ သံုးစြဲႏိုင္ ရန္ (သို႔မဟုတ္) သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ သံုးစြဲရန္ ေျပာင္းလဲစဥ္းစား မွသာ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးကုိပုိမုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တ ရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ CNG သံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၂၇၄၇၆) စီးရွိ ၿပီး အေရာင္းဆိုင္ (၄၅) ဆုိင္ရွိကာ တစ္လလွ်င္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ကုဗ ေပ သန္း (၆၀၀) ခန္႔အားျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ CNG ဓာတ္ေငြ႔သည္ ေဖာ္ျပ ပါဇယားကုိၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ေစ်းအနည္းငယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေသာ ျမန္မာ့သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႔သည္ ေစ်းသက္သာစြာ ျပည္သူ မ်ားသံုးႏိုင္ျခင္းကုိ ဂုဏ္ယူရမည့္ အစား၊ ျမန္မာ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကုိ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအား ကမၻာႏွင့္ယွဥ္ ၿပီး ေစ်းျမင့္သံုးစြဲေစမည္ဆိုေသာ ၾကားသိရသည့္သတင္းသည္ ျမန္မာ့ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းမ်ားကုိ လႈပ္ႏိုး လုိက္သလို ျဖစ္ေနပါသည္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ေစ်းသက္ ေသာင့္သက္သာခရီးသြားႏိုင္ရန္ လက္ရွိကားမ်ားကုိ CNG မ်ားပုိမို တပ္ဆင္ေပးၿပီး စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ လွ်င္ ပုိမုိၿပီး ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရး ကုိ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟုအမ်ား ျပည္သူတို႔၏ အသံကုိၾကားသိရသည္။

“က်ဳပ္တို႔ကားေတြကို CNG တန္ဖိုးျမႇင့္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီ စရိတ္ေတြရေအာင္ ခရီးသည္ေတြဆီ ကပဲ ပုိေတာင္းရမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ဘာျဖစ္မွာလဲ။ ခါတိုင္း ေျခာက္ေထာင္ဖိုးထည့္ရရင္ အခုတစ္ ေသာင္းဖိုးထည့္ရတာေပါ့။ ဒါေတြကို ခရီးသည္ေတြဆီက ပုိေတာင္း႐ံုေပါ့။ ဘယ္တတ္ႏုိင္မွာလဲ” ဟု CNG တကၠစီယာဥ္ေမာင္း ကိုသက္ဦးေ၀က ဆုိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ေမာင္းတဲ့ကားက စေပၚေငြ (၁၀) သိန္းတင္ရတယ္။ အဲ့ ဒါက သူတစ္ပါးဆီကေခ်းေပးရတာ ေလ။ တစ္ေန႔ကုိ အံုနာေၾကး (၁၅၀၀၀) က်ပ္၊ ယာဥ္ျပင္ဆင္စရိတ္ (၄၀၀၀) က်ပ္၊ အိမ္လခႏွင့္ အေထြ ေထြစရိတ္ (မီတာခ၊ ေရဖိုး၊ အမိႈက္ ခြန္၊ သာေရးနာေရး) (၂၈၀၀) က်ပ္၊ သူတပါးထံမွ ေခ်းေငြ (၇) သိန္းအ တြက္ အတိုး (၁၄၀၀) က်ပ္၊ CNG 10kgအတြက္ (၃၀၀၀) က်ပ္အနည္း ဆံုး အဲ့ဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္မသံုးရ တဲ့ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုးတြက္ျပ တာ။ တစ္ေန႔ကုိ (၂၆၂၀၀) က်ပ္အ ရင္ရွာရတယ္။ အဲ့ဒါေတြပိုမွ မိသားစု အတြက္စဥ္းစားရတယ္။ ကားေတြ လမ္းပိတ္ေနလို႔ ရွာမရတဲ့ရက္က တစ္လမွာ ရက္ေပါင္း (၃၀) ျဖစ္ေန တာကုိေတာ့ အရင္စဥ္းစားသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္” ဟု တကၠစီယာဥ္ ေမာင္း ဦး၀င္းကုိကိုမွ ေျပာသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တကၠစီေတြပဲ ခလုတ္တိုက္ေနတယ္။ တကၠစီေတြ စည္းကမ္းပ်က္လို႔ မ.ထ.သ က ကုိင္ မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းထြက္လာ တယ္။ ကုိင္မယ့္ မ.ထ.သ က ဘယ္ ေလာက္ စည္းကမ္းရွိပါသလဲ ဆန္း စစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ခရီးသည္ေတြနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တာ၊ ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္တာေတြ၊ လမ္းေျပာင္းျပန္ေမာင္း၊ အလုအယက္တင္၊ ကားေလးေတြကုိ ဆဲဆိုေနတာ အဲ့ဒီ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လိုင္းေတြက ပုိဆိုးပါတယ္။ တကၠစီက စည္းကမ္းေဖာက္လို႔ အသက္ဆံုး႐ႈံးရင္ တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ပါ။ သူတုိ႔က ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး တင္ထားတာပါ။ သူတို႔ေတြစည္းကမ္း ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲက ဆယ္ အိမ္မွဴးက သူ႔မိသားစုက သူ႔စကား နားမေထာင္ဘဲ တစ္ျခားမိသားစုကုိ ေရႊရင္ေအးတရားေဟာေနသလိုမ်ား ျဖစ္ေနမလားမသိဘူး” ဟုယာဥ္ ေမာင္း ဦး၀င္းကုိကိုကဆိုပါသည္။

“အဓိကခရီးသည္ေတြ သက္ သာေအာင္ ေနာက္ထပ္ေလွ်ာက္ထား တဲ့ကားေတြကုိ CNG  ျမန္ျမန္ခ်ေပး ပါ။ CNG ကားမ်ားေတာ့ ခရီးသည္ သက္သာတာေပါ့။ ခရီးသည္ကအရင္ လိုမဟုတ္ပါဘူး။ ကားမွာ ၾကက္သြန္ နီတပ္ထားရင္ ဒါဂတ္စ္ကားပဲ။ သံုး ေထာင္ေတာင္းရင္ ႏွစ္ေထာင္ဆစ္ၿပီး သား။ တခ်ဳိ႔ဆိုသက္သာခ်င္လို႔ CNG ကားေစာင့္တားစီးတယ္။ ဂတ္စ္ေတြက ျပည္တြင္းကပုိလို႔ တ ႐ုတ္ေရာင္းဖို႔ေတာင္ လုပ္ေနၿပီး ျပည္ တြင္းခရီးသြားျပည္သူနဲ႔ ျပည္သူေတြ ရဲ႔ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈမၾကည့္ဘဲ ကမၻာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး ေစ်းတင္ မယ္ဆိုေတာ့ ေျပာမေျပာခ်င္တာ့ဘူး}} ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွ ဦးဟန္၀င္း ေအာင္က ဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ လူႀကီးေတြက ေကာင္းတယ္လို႔ဆိုၿပီး စီစဥ္တာေလ။ မလုပ္နဲ႔ ေျပာလို႔မွမရတာ။ ေခတ္အ ဆက္ဆက္ဒီလိုပါပဲ။ ဘယ္ေခတ္ ေရာက္ေရာက္ ေအာက္ေျခကလူေတြ ပဲထိတာေပါ့။ စား၀တ္ေနေရးေခ်ာင္ လည္မလားဆိုၿပီး ကား၀ယ္ၿပီးတကၠစီ ေလးဆြဲစားတာပါ။ ဂတ္စ္အိုး ရဖို႔လြယ္လြယ္နဲ႔ ရခဲ့တာမွမဟုတ္ တာ။ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ေမာင္ဘခ်စ္လို႔ ပဲေျပာရ မလိုျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ပင္စင္ စား ဦးေဌးလြင္က ဆိုသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ တကၠစီ ယာဥ္မ်ား CNG ေစ်းတက္ျခင္းအေပၚ သံုးသပ္သင့္သည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။ အလႊာတစ္ခုသာ သက္သာခြင့္ ခံစား ေနရသည္ဟုဆိုလွ်င္ ယခင္ဘတ္စ္ ကားႀကီးမ်ားတြင္ ဂတ္စ္အုိးမတပ္ မေနေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္မွ အခုလို သက္ေသာင့္သက္ သာျပည္သူမ်ား ခံစားေနရသည္ကုိ ေတြ႔ပါလ်က္ မသက္သာေစရန္ ေစ်းတုိးျခင္းကေတာ့ မည္သို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္ကုိ Óဏ္မမီ၍ မသိပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ဘတ္စ္ကား ႀကီးမ်ားနည္းတူ တကၠစီအားလံုးကုိ CNG တပ္ေပးၿပီး မိမိတို႔ဘက္မွ လည္း လံုေလာက္ေသာ CNG ဆိုင္ မ်ား တိုးခ်ဲ႔ဖြင့္ျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားျပည္ သူမ်ား ေစ်းသက္သာၿပီး ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးကုိ ဦးတည္ရာ ေရာက္ေပ မည္ဟုသာ....

၀င္းႏြယ္(ပုသိမ္)

Auto World Journal