Home » » သန္း ၆ဝ ေကာင္းကင္ေပၚက သိန္းတစ္ေထာင္ ေပါကၡရ ဝႆမိုး

သန္း ၆ဝ ေကာင္းကင္ေပၚက သိန္းတစ္ေထာင္ ေပါကၡရ ဝႆမိုး

Written By Unknown on Saturday, December 21, 2013 | 1:40 PM

ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ သံုးမည့္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ သံုးစြဲခြင့္ ပါရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္က က်င္းပသည့္ ပထမ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ အ တည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ် မႀကံဳေတြ႕ခဲ့ ဖူးသည့္ ယင္း အေျခအေန အတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္လာခဲ့ သည္။

ထိုဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ မိမိတို႔ အား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ၾကသည့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ ထိန္း သိမ္းျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲ ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္သည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြသံုးစြဲရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား သည္ ကိုင္တြယ္ သံုးစြဲမည္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၊ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မ တီႏွင့္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ မ်ားက စီစဥ္သံုးစြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားသည္ ျပည္သူ ကေရြးခ်ယ္ အဆိုျပဳရန္ ျဖစ္ပါ သည္ဟု ပါရွိလာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝ သံုးစြဲေရး ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ က လက္မွတ္ေရးထုိး ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ သည္ ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္ ၏ ေငြစာရင္း ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေငြျဖစ္သ ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သည္ ေငြစာ ရင္းစစ္ေဆး ခံရမည္ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္ ေငြစာရင္း ဌာနက အေသး စိတ္ စိစစ္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး မ်ားကလည္း အႀကံျပဳေပးႏုိင္ ၾကပါသည္ဟု သတ္မွတ္ ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ …”ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဒီသိန္းတစ္ေထာင္နဲ႔ ဘယ္လိုမွ လုပ္လို႔ မရဘူး”ဟု လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္း က ေျပာ သည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ မွ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတြက္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ ၃၃ ဘီလ်ံကို ယခု ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝ သံုးစြဲေရး ေခါင္း စဥ္ေအာက္ တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕ နယ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္စီ သံုးစြဲ ခြင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ မတိုင္မီ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ သည္။

လက္ရွိတြင္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံု ေငြကို သံုးစြဲရန္ ျပည္ေထာင္စု ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၿမိဳ႕နယ္ ၁ဝ ၿမိဳ႕ နယ္ ကို ေငြလႊဲပို႔ၿပီးျဖစ္သည္။

သိန္း တစ္ေထာင္ ခ်ထားေပးျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရာတြင္ ျပည္သူမ်ား ဘက္မွ ေတာင္းဆုိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုေျဖ ရွင္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ လိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားဘက္မွ အခြင့္အေရး ယူမႈ မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္စရာ ရွိ ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စား လွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေထာက္ျပေျပာသည္။

”ပါတီမဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရး အတြက္ ဒီ သိန္းတစ္ေထာင္ကို မသံုးမိဖုိ႔ လိုတယ္” ဟု ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္ကို ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေထာက္ျပေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္ မ်ိဳးမွာ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦး စ လံုး ပါတီ တစ္ခုတည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ျဖစ္ေနသည့္ အရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြား လာႏုိင္ စရာ ရွိသည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ စတင္က်င့္ သံုးၿပီး ေရြးေကာက္ ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ပါတီ ၃၇ ခုႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ ၈ဝ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးရွိ ေနရာ အႏွံ႔အ ျပား၌ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုး အေနျဖင့္ ရွမ္း တုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမို ကရက္တစ္ ပါတီမွ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌မူ လစ္ လပ္ ၄၅ ေနရာ၌ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ၄၃ ေန ရာ၊ ျပည္ေထာင္ စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ တစ္ေန ရာႏွင့္ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ မွ တစ္ေနရာ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ပါတီ တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တစ္စု တစ္ေဝးတည္း တည္ရွိေနျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ ပံုေငြကို ပါတီ အမည္ျဖင့္ သံုးစြဲပါက ျပည္သူမ်ား ဘက္မွ အထင္ျမင္လြဲမွားမႈ မ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ဆိုသည္။

”ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးပင္ေပးျငား ေသာ္လည္း ပါတီနာမည္ခံ လိုက္ရင္ ျပည္သူက ဒါငါတို႔ကို ေသြးေဆာင္ျဖား ေယာင္းတာလို႔ ထင္သြားရင္ မေကာင္း ေတာ့ဘူး”ဟု ၄င္းက ဆိုပါသည္။

ပါတီမ်ား မဲဆြဲ စည္း႐ံုးေရး အတြက္ မျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဆိုသည့္အေပၚ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္က လည္း ေထာက္ ခံေျပာဆိုသည္။

”ပါတီစည္း႐ံုးေရး အတြက္ ေပး တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့အေပၚ အန္တီက လည္း သေဘာတူတယ္။ ျပည္သူေတြ အတြက္ေပးတာ။ ဒါကို စည္း႐ံုးေရး အတြက္ သံုးလို႔ မရ ဘူး။ လူဆိုတာ ခံယူ ခ်က္ခ်င္း ကြာေတာ့ ဘယ္သူ႕ရင္ထဲမွာ ဘယ္လုိ ရွိေနမယ္ဆိုတာ ေျပာလို႔ မရ ဘူး”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

၄င္းအေနျဖင့္ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ေျမာက္ဒဂံုႏွင့္ ဒဂံု အေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕ နယ္မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ အစည္းအေဝး လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ ေျမာက္ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္မွသာ ၄င္းထံဖိတ္ၾကားမႈ ရွိၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ ဖိတ္ၾကားေဆာင္ရြက္ မႈ မရွိဟု ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္ က ဆိုသည္။

”အန္တီက အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ လည္းျဖစ္ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးေကာ္မတီမွာ နာယက လုပ္ဖို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ လံုးဝကို အစည္းအေဝး မေခၚေတာ့ဘူး။ ဒီမွာ သံ သယ ျဖစ္စရာေတြ အစြန္းထြက္စရာေတြ မလုပ္ဖို႔ လိုတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

အမွန္တကယ္ အားျဖင့္ ေဒသဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္ စု အစိုးရႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စား လွယ္ မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္း က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

”ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာဘက္က ပဲ လုပ္သင့္တာပါ။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုလို အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကို ကိုယ့္ မဲဆႏၵနယ္ေတြရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ အရာေတြကို သံုးဖို႔ အေသးသံုးေငြေပး တာပါ။ ျပည္သူ႔ ေငြ နဲ႔ ျပည္သူ ကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ သေဘာပါ” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

အေသးသံုး ေငြျဖစ္သည့္အတြက္ လမ္းသြယ္မ်ား၊ တံတားငယ္မ်ား၊ ေရ ကန္ငယ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အတြက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား က ေျပာသည္။

”လတ္တေလာ အခက္အခဲေလး ေတြကို ေျဖရွင္းေပးတာပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျပႆနာေတြကို အာဏာ ရလာတဲ့ အစိုးရ ကပဲ လုပ္ရမွာပါ။ မလုပ္ႏုိင္ရင္ အာဏာ ရလာတဲ့ အစိုးရ က ညံ့ဖ်င္းလို႔ပါ”ဟု ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ထပ္ ေလာင္းေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရး မွဴး ဦးေစာလွထြန္း က ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္မွာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုင္ တြယ္သံုးစြဲရမည္ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရမွ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၊ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ မ်ားက စီစဥ္သံုးစြဲ ရမည္ျဖစ္ သည္ဟု ေျပာသည္။

လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ သူ (ေပါင္းကူး)က ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အား က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ခ်ထားေပး ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း တစ္ခုတည္းမွ ကိုင္တြယ္ သံုးစြဲျခင္းထက္ ျပည္သူမ်ား သေဘာထား ပါဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကပါ စီမံ သံုးစြဲပါက ေကာင္းမြန္ သည္ဟု ႐ႈျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ က်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ တြင္ လုပ္ငန္း တစ္ခု အတြက္ သိန္း ၅ဝ သာ သံုးခြင့္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုတြင္ သံုးစြဲ ခြင့္ရမည့္ လုပ္ငန္း ၂ဝ ထက္ လိုအပ္မႈ ပိုမို ရွိႏုိင္သည့္ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားမွ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းကာ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းမ်ား ဦးစားေပးသံုး ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကြၽမ္းက်င္ရန္ လိုအပ္ သည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္သီး ပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ကမူ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အသံုးစရိတ္ အား ပါတီအမည္ ခံ သံုးစြဲေရး မျဖစ္ေစရန္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္ ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲရာတြင္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵကို ဦး တည္ကာ အျဖစ္သင့္ဆံုး အရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ သံုးစြဲျခင္းကိုမူ သမၼတက လက္မွတ္ေရး ထုိးျခင္း မရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္သို႔ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္သာ ေပးပို႔ထားသည္။

ယင္းမွာ ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ သံုးစြဲေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္၏ တုိက္႐ိုက္ စစ္ေဆးခြင့္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ ရ ေဒသ မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ သည္။

သမၼတ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ ၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္ ၏ ေငြစာရင္းကို အခ်ိန္မေရြး အစစ္ခံႏုိင္ သည္ ဟု ေျပာသည္။

 ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကလည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စာရင္းဇယားႏွင့္ ဥပေဒ မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း ကာ ျပန္ လည္ေပးပို႔ သြားမည္ဟု သိရ သည္။

ေဝမာထြန္း

Popular Myanmar News Journal