Home » » အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြကို ဘယ္သူက ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းၾကမွာလဲ

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြကို ဘယ္သူက ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းၾကမွာလဲ

Written By Unknown on Saturday, November 9, 2013 | 9:47 PM

ပုဂံသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆံုး ျပ စရာ ဂုဏ္ယူစရာေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။  ပုဂံတြင္ ဗိသုကာ ပညာ၊ ပန္းပု ပညာ၊ ပန္းတေမာ့ ပညာ၊ ပန္းခ်ီပညာ၊ ပန္းပဲပညာ စသည့္ ပန္း ၁ဝ မ်ိဳးလံုးကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ယေန႔ ပုဂံသည္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာတို႔၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ရာ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေ က်းမႈ အေမြမ်ား တည္ရွိရာပင္ျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းအေမြတို႔သည္ ပုဂံမွာ ခ်ည္းရွိေနသည္မဟုတ္၊ အရပ္တိုင္းတြင္ ရွိေနသည္။ ထို ေရွးေဟာင္းအေမြ တို႔ကို ေဖာ္ ထုတ္ ထိန္းသိမ္းရန္သည္ သိေနရွိ ေနသူတို႔၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔ သည္ အမ်ားစုက မိမိတို႔ရပ္ရြာအနီး အနားရွိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြ တို႔ကို တန္ဖိုး ထားရ စေကာင္းမွန္း မသိ သလို ထိန္းသိမ္းလိုစိတ္ လည္းမရွိၾက ေသးေခ်။ ေငြရွိလွ်င္ ျဖိဳဖ်က္အသစ္လုပ္ လိုၾကသည္ကသာ မ်ားသည္။

ေရွးေဟာင္းအေမြကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ထိန္းသိမ္းပံု မတတ္ေသးဟုလည္းဆို ခ်င္သည္။ အခ်ိဳ႕ ေစာင့္ေရွာက္သူ မရွိ သျဖင့္ လူမသိသူမသိ ပ်က္စီးသြားခဲ့ျပီ။ အခ်ဳိ႕ မသမာသူ တို႔ ခိုးယူေရာင္းစားသြား ၾကျပီ။ အခ်ိဳ႕က ေရွးေဟာင္းလက္ရာ တို႔ကို အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္လိုက္ သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္း လက္ရာမ်ား ပ်က္စီးသြားခဲ့ ရသည္။ ထိုသူတို႔အား ယဥ္ေက်းမႈကို နားလည္လာေအာင္ သမိုင္းႏွင့္ယွဥ္ လ်က္ မသင္ေပးႏိုင္သမွ် ယခုျပႆနာ ေပ်ာက္မသြားႏိုင္။ စီးပြားေရးခိုင္ခံ့ ေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသးသမွ်  ထို ျပႆနာက ရွိျမဲရွိေနေပမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သမိုင္းႏွင့္စီးပြားေရးသည္ ထို ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး၏ ပဓာန အ ေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။

 ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးသည္ ေရွး ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြႏွင့္ ထိုအေမြ ၏အမ်ိဳးသားေရးတန္ဖိုးကို သိရွိထိန္း သိမ္းတတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ အေမြတို႔ ကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အားႏွင့္ခ်ည္း ရႏိုင္ မည္ မဟုတ္ေခ်။ ပညာရွင္မ်ားအား၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအားမ်ားကို ေပါင္း စည္းမိႏိုင္ေအာင္ အသိပ ညာေပးၿပီး ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကရေပမည္။ စနစ္ တက်ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ ဘုရားဒါယကာ သစ္မ်ား လိုအပ္ေနသည္။ အေဟာင္းကို ေနာက္ထပ္မပ်က္စီးေအာင္၊ ရွိေနသည့္ အေဟာင္း အေဆာက္အအံုထဲမွ အႏု ပညာပစၥည္းမ်ား၊ နံရံပန္းခ်ီမ်ား ေကာင္း စြာရွိၿမဲရွိေနၿပီး အမ်ားျပည္သူတို႔ ေလ့ လာႏိုင္ေအာင္္၊ ေနာက္ထပ္မပ်က္မစီး ၾကာရွည္ ခံႏိုင္သမွ် ခံေအာင္ ထိန္းသိမ္း ဖို႔ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္ မ်ား၊ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံဥာဏ္ ကိုယူလ်က္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းထိန္း သိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။

က်တ္ထိုးရြာ ေရႊျမင္းတင္ဘုရားဝင္းအတြင္းရွိ ၿပိဳက်ေတာ့မည္႕ဘုရားအတြင္းမွ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ(အမိုးမွပန္းေဖာ္ထားပံု)

အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈအေမြ ဆိုသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ ၁ဝဝ မွ အ ထက္ က်ေသာကာလမ်ားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘိုးဘြားမ်ား ေဆာက္လုပ္အသံုးျပဳသြား ခဲ့ၾကေသာ စံျပဳထိုက္သည့္ အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ဖန္တီးသြားခဲ့ၾကေသာ အႏုပ ညာပစၥည္းမ်ား၊ ရက္လုပ္ ဝတ္ဆင္ခဲ့ၾက ေသာအဝတ္အထည္ အဆင္တန္ဆာ မ်ား၊ အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကေသာ ယာဥ္အမ်ိဳး မ်ိဳးမ်ား၊ ေရးဆြဲသြားခဲ့ၾကေသာ ပန္းခ်ီ မ်ား၊ ထုလုပ္သြားခဲ့ၾကေသာ ဆင္းတု ေတာ္မ်ား၊ ႐ုပ္တုမ်ား၊ လူ၊နတ္၊ တိရစၧာန္ ႐ုပ္မ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ လြယ္ ေအာင္ဆိုရလွ်င္ အႏွစ္ရာေက်ာ္က လူ သားတို႔ လုပ္ေဆာင္ေရးသားအသံုးျပဳ သြားခဲ့ၾကသည့္ ပစၥည္းမွန္သမွ်သည္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြမ်ား ပင္ ျဖစ္ သည္။ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြမ်ားသည္ ေခတ္တို႔၏ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေရွးကမိမိတို႔ ဘိုးဘြားမ်ား သည္ယင္းတို႔ေခတ္အတြက္ သမိုင္းမွတ္ တိုင္မ်ား စိုက္ ထူသြားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ ၾကသည္။ ထိုသို႔ စိုက္ထူႏိုင္ရန္သည္ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈ၊ အသိပညာျမင့္မားမႈတို႔ ရွိရန္လိုသကဲ့ သို႔ ဦးေဆာင္ မႈေကာင္းျခင္း၊ စည္းလံုးညီ ၫြတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္လည္း တိုက္႐ိုက္သက္ ဆိုင္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း သမိုင္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ သည္သာ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြတို႔ သည္ ပညာမ်က္စိကိုလည္းဖြင့္ေပး သည္။ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ရင့္က်က္ေစသည္။ မိမိတို႔ေခတ္ကိုတည္ ေဆာက္ရန္ စံထားရာ အင္အားလည္း ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚမူတည္ လ်က္ ျပည္သူတို႔ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို လည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္ က ဥေရာပသမိုင္းတြင္ ျပန္လည္ဆန္း သစ္ျခင္း (Renaissance Age) မွသည္ ေခတ္သစ္ (Modern Age) ကို ကူး လာခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္း အထင္အရွားရွိခဲ့သည္။ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြမ်ားကို ျပန္လည္
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္လာ ခဲ့ရာမွ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မိမိတို႔ သည္ နယ္ခ်ဲ႕ကို အမ်ိဳးသားယဥ္ ေက်းမႈအေမြမ်ား အေပၚအေျခတည္ ေသာ အမ်ိဳးသား စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ညီ ၫြတ္ျခင္းကိုတည္ေဆာက္ကာလြတ္လပ္ ေရးကို ျပန္လည္ရယူခဲ့သည့္ သာဓက ရွိခဲ့သည္။ ထိုအစဥ္အလာေကာင္းကို မိမိတို႔ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရန္လိုေပသည္။

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်း မႈအေမြမွသည္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ ဓာတ္ကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ စီးပြား ဓနအင္အားႀကီးသူတစ္ဦး၊ တစ္ႏိုင္ငံ၏ေအာက္ ယဥ္ေက်းမႈပါ မက်န္ ကြၽန္
သေပါက္ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္မွ သမိုင္း ကထိက ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၏ ပို႔ေဆာင္ ေပးမႈေၾကာင့္ ပခုကၠဴ-ျမစ္ေျခလမ္းေဘး ေရွးေဟာင္းသာသနိက အေ ဆာက္အအံုမ်ားကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔က ေလ့လာခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုကားလမ္းေပၚတြင္ က်ပ္ျပည့္၊ က်တ္ ထိုးဟူေသာရြာမ်ားရွိသည္။ ထိုရြာမ်ား သည္ မည္မွ် ေရွးက်သည္ မသိရေသာ္  လည္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္မူႀကီးပြား တိုးတက္ေနသည့္သေဘာ ျမင္ေတြ႔ရ သည္။ က်တ္ထိုးရြာတြင္ ထင္ရွားေသာ ေရႊျမင္းတင္ ဘုရား ရွိသည္။ ပုဂံျမင္းစီးသူ ရဲ က်န္စစ္သားႏွင့္ ဆက္မိ ေစခ်င္သျဖင့္ ထိုအမည္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္ဟု ေတြး ဆရသည္။ ထိုေရႊျမင္းတင္ဘုရားဝင္း အတြင္း ေစတီပ်က္ တစ္ဆူ လည္း ရွိ သည္။ အတြင္း၌ နံရံေဆးေရးမ်ားရွိ သည္။ ပန္းခ်ီလက္ရာတို႔ ပ်က္စီးစျပဳေန ေပျပီ။ ေစတီကလည္း အက္ေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ေနရျပီး  အေပၚပိုင္း လည္း  ျပိဳ က်ေနသည္။

ထိုေစတီကို မည္သည့္ ဒကာက မည္သည့္ႏွစ္ကာလတြင္ တည္ခဲ့ေၾကာင္း အမွတ္အသား မေတြ႕ရွိေခ်။ အေသ အခ်ာအခ်ိန္ယူေလ့လာလွ်င္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ မည္ဟု ယံုၾကည္ သည္။ နံရံပန္းခ်ီမ်ားကို ၾကည့္၍ ေခတ္ကို ခြဲျခားေဖာ္ျပရေသာ္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းကာလတြင္ တည္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ပန္းခ်ီ လက္ရာမ်ားႏွင့္ စာအေရး အသားတို႔က ကုန္းေဘာင္ေခတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပေနပါ သည္။ ထိပ္ပိုင္းၿပိဳက်ေနသကဲ့သို႔ အ လယ္မွအက္ေၾကာင္းႀကီး ျဖစ္ေနသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ထိုအေျခ အေနတို႔ကို ၾကည့္၍ ဆက္လက္မထိန္း သိမ္းႏိုင္လွ်င္ ေနာင္သံုးေလးမိုးေလာက္ ဆိုလွ်င္ ေရမ်ားစိမ့္ဝင္ျပီး ျပိဳက်ေတာ့ မည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။ ကယ္တင္ႏိုင္ မည့္ ဘုရား ဒါယကာ လိုအပ္ေနေပ သည္။

လိုဏ္ထဲဝင္သည့္ တစ္ခုတည္း ေသာ အေပါက္တြင္ ျပိဳက်ေသာေျမစာ မ်ား အုတ္က်ိဳးမ်ားျဖင့္ ျပန္႔က်ဲေန သည္။ အတြင္းပိုင္းတြင္လည္း ၿပိဳက် ထားေသာ အုတ္ မ်ားျဖင့္ ျပ ည့္ႏွက္ေန သည္။ ေအာက္ခံၾကမ္းခင္းကိုပင္ မျမင္ ရေတာ့ေခ်။ အခ်ိန္မေရြးၿပိဳက်ႏိုင္ေသာ အေနအထားရွိသည္။ အလင္းေရာင္ လည္း အတြင္း၌ နည္းေလ သည္။ အ ေပၚ မွ ေရမ်ားယိုက်သျဖင့္ နံရံပန္းခ်ီ မ်ား ပ်က္စီးေနသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ ရသည္။

ဘုရားအတြင္း လိုဏ္အမိုးတြင္ အလယ္၌ စက္ဝန္းကိုထားကာအျပင္မွ ခိုနန္းခ်ိဳးပါစတုရန္း ကြက္မ်ားျဖင့္ လွပ စြာေရးဆြဲထားသည္။ အဝန္းအဝိုင္း (စက္ဝန္း)ကို ၾကာပန္း ၾကာဖတ္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည္။ နံရံအထက္ ပိုင္း ပတ္လည္တြင္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူပံုကို ေရးဆြဲတတ္ၾကသည္။ ေဂါတမ အ ေလာင္းေတာ္သည္ ဘုရားဆုကို ပန္ ဆင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေအာက္မွ ဗုဒၶဝင္ခန္း မ်ားကိုေရးဆြဲသည္။ အခ်ိန္ယူ၍မေလ့လာႏိုင္သျဖင့္ အေသးစိတ္မေျပာျပႏိုင္ပါ။ အမိုးက အခ်ိန္မေရြး ၿပဳိက်ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေအာက္ ၾကမ္းျပင္ရွိ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ပံုအတြင္းမွ အဆိပ္ရွိသတၱဝါတို႔လည္း ထြက္လာႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ အတြင္းတြင္ ၾကာၾကာမ ေနရဲေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရႏိုင္ေကာင္းရာ အခ်ိဳ႕ကိုသာ ႐ိုက္ကူး မွတ္တမ္းတင္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အမိုးမွစီးက်လာေသာ မိုးေရမ်ားေၾကာင့္ပ်က္စီးေနသည့္ အေန အထားကိုလည္း ပံုထဲတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရ သည္။ ပံုမ်ားတြင္ မႏၲေလး မဟာမုနိ ဘုရားအတြင္းမွ ဖန္ပြတ္လံုးမ်ားကဲ့သို႔ ေသာ ပြတ္လံုးမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ရတနာပံုေခတ္ ထက္ မေစာေၾကာင္းေျပာႏိုင္ေပ သည္။ ေအာက္မွ တစ္ပံုတြင္လည္း ထိုသို႔ေသာ ပြတ္လံုးမ်ားေတြ႔ရသျဖင့္ ပြတ္လံုးသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေခတ္စားေနေသာ ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး လူၾကိဳက္မ်ားေန သည္ကို ခန္႔မွန္းရေပသည္။ ထိုအခ်က္ က ေခတ္ကိုေျပာျပေနသည္ဟု ဆိုလို ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရားျဖစ္ျပီး ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ၾကြလာေသာအခန္းတစ္ခန္းကို ပံုေဖာ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေပၚမွ ေရမ်ား စိမ့္ယိုစီးက်ခဲ့သည့္အတြက္ ပ်က္စီးစ ျပဳေနသည္ ကိုေတြ႕ရ သည္။ စာမ်ားဖတ္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်န္ရွိ ေနေပေသး သည္။ သို႔ေသာ္ မဖတ္ႏိုင္မကူးႏိုင္ခဲ့ပါ။ အထဲတြင္ ၾကာၾကာမေနရဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မိုးေရစီးေၾကာင္း မ်ားကို ေခတ္သစ္နည္းမ်ားျဖင့္ဖယ္ရွားျပီး ထိန္း သိမ္းႏိုင္ေလာက္မည္လည္း မွန္းဆရ သည္။ ထိန္းသိမ္းႏိုင္လွ်င္ ထိုကုန္း ေဘာင္ေခတ္ လက္ရာမ်ားသည္ လြန္ ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ကပညာရွင္တို႔ အတြက္ သမိုင္းမွတ္တမ္းေကာင္းမ်ား အ ျဖစ္ ဆက္လက္ထားရစ္ခဲ့ႏိုင္ပါမည္။ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုးမွာ ဆင္း တုေ တာ္ၾကီး၏ေ ဘး လက္ဝဲဘက္တြင္ ေရးဆြဲထားေသာ သူငယ္ေတာ္ ႐ုပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာအေန အထားက ရႊင္ၿပံဳးေနသည္။ လက္ေခ်ာင္း သြယ္ သြယ္ ေပၚေ အာင္ေရး ဆြဲထား သျဖင့္ လက္ရာလည္း ေျမာက္လွေပသည္။ လက္ေခ်ာင္းတို႔အေနအထားသည္ ႀကိဳး တပ္ တူရိယာတစ္မ်ိဳးကို တီးခတ္ေနဟန္ လည္း ရွိသည္။ ေအာက္ တြင္ ၿပိဳ က်ေ န ေသာ အုတ္ပံုၾကီးေၾကာင့္ ႐ုပ္လံုးေပၚ ေအာင္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း မတင္ႏိုင္ ေတာ့ေခ်။

ဗုဒၶဝင္ခန္းအျပင္ ဇာတ္ေတာ္ၾကီး ဆယ္ဘြဲ႕မွ တစ္ဇာတ္ကိုလည္းအနည္း ဆုံး ေရးဆြဲတတ္ၾကသည္ ကိုေတြ႕ရ သည္။ ယခုဘုရားတြင္ မဟာဇနကၠ ဇာတ္ကိုေရးဆြဲသည္။ ပံု စာတြင္ ဘုရား အေလာင္း မဟာဇနကၠ မင္းသားက သေဘၤာျဖင့္ ကုန္ကူးခြင့္ျပဳရန္ေတာင္း ပန္ျပီး သေဘၤာထြက္ခန္းအေၾကာင္းေရး ဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုဇာတ္ကို ဘုရား ဒကာက ကုန္ကူးသန္းျခင္း၊ ဝီရိယေကာင္းျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟူ ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ႀကိဳက္ေသာ ေၾကာင့္ ထိုဇာတ္လမ္းကိုေရး သားေစသ ေလာ ဟု ေတြး ဆမိသည္။ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္ေတာ္ကာလသည္ မည္သည့္ အရင္ေခတ္မ်ားႏွင့္မွမတူေသာ ထက္ ေအာက္ကုန္သြယ္ေရး ေခတ္ႏွင့္တိုက္ ဆိုင္ေန သည္။ ျမန္ မာတို႔ လယ္ယာမွ သည္ သမား႐ိုးက် ဝမ္းေရးအတြက္ ေရာင္းေနၾကေသာ အေရာင္းအဝယ္မွ သည္ စီးပြားျဖစ္ အၾကီးအက်ယ္ကုန္ သြယ္ ေရာင္းဝ ယ္ေနေသာေ ခတ္ေ ရာက္ လာခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာတို႔ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ ငန္းနယ္ပယ္တြင္း ဝင္ေရာက္လာေန ေသာအျဖစ္ကို ပံုေဖာ္ေလသေလာဟု ေတြးျမင္မိေပသည္။

ထိုမွ်ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းေကာင္း၊ အႏုပညာလက္ရာလည္းေကာင္းေသာ ဘိုးဘြားတို႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔မထိန္းႏိုင္ၾကသည္မွာ ရွက္ စရာေကာင္းပါ သည္။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ မရွိလွ်င္၊ မသိလွ်င္ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ မည္သို႔ရွိႏိုင္ပါမည္နည္း။ တန္ဖိုးမထား တတ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ဆို သည္ေရာ ေမြး၍ ရႏိုင္ ပါဦးမည္လား။ ေမးခြန္းထုတ္သင့္ပါသည္။  အမ်ိဳးသား သမိုင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈမရွိ ေတာ့လွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ကေရာ ရရွိႏိုင္ ပါဦးမည္ တဲ့လား၊ ေမးစ ရာ၊ ေတြးစရာ။အခ်ဳိ႕ေသာ ပံုမ်ားသည္ ေစာင့္ ေရွာက္မည့္သူမရွိသည့္အျပင္ ေက်း လက္ျပည္သူတို႔က ဘုရားထဲတြင္ ထံုး မ်ား ပံုထားျခင္း၊ သီးႏွံမ်ား ထည့္ ထားျခင္း၊ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား သိုေလွာင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီးေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အခ်ဳိ႕ဇာတ္ကြက္မ်ားကို ကြဲ ကြဲ ျပားျ ပားပင္ မျမင္ရေတာ့ေခ်။ အေျခအ ေန မ်ားစြာဆိုးေနၿပီကို သတိထားမိ ႏိုင္သည္။ ထိုပန္းခ်ီတို႔သည္ အေသး စိတ္ ေလ့လာႏိုင္ခြင့္ရလွ်င္ ေခတ္သမိုင္း ကို ထို ထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုေျပာႏိုင္ဦးမည့္အခြင့္အလမ္းရွိေပသည္။ ထို႔အတူ ပန္း ခ်ီဆြဲသည့္ရက္စြဲကိုလည္း သိႏိုင္ေကာင္း ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလွဴ႕ရွင္က နံရံတြင္ မင္စာ မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္စာေရးထိုးစိုက္ထူ ထားႏိုင္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ထိုဘုရားသည္ ၿပိဳေတာ့ မည့္ အေနအထားတြင္ရွိသည္။ ထိန္း သိမ္းႏိုင္လွ်င္ ရႏိုင္ေလာက္ ေသးသည့္ နံရံပန္းခ်ီမ်ားကလည္း ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ လက္ရာ မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမိုင္းဝင္ပန္းခ်ီမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အ နည္းဆံုးအားျဖင့္ အေသးစိတ္ေလ့လာ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္လွ်င္ သမိုင္း အေထာက္ အထားအျဖစ္ အ သံုးျပဳႏိုင္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေပး ႏိုင္မည့္ ဘုရားဒကာ၊ အမ်ိဳးသားအေမြ အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည့္ ေစတနာ စြမ္းအားရွင္ လိုပါသည္။ သ မိုင္းျပဳ စုေရးသားႏိုင္မည့္ သမိုင္းပညာ ရွင္လည္း လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိန္း သိမ္းသည္ဆိုရာတြင္ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္မဟုတ္ ပါ။ ေရွး ေဟာင္းသုေတ သနပညာရွ င္တို႔၏ အႀကံ ဥာဏ္ကိုယူလ်က္ယင္းတို႔ၫႊန္ၾကား ခ်က္ႏွင့္အညီ-

(၁)ဆက္မယိုယြင္းႏိုင္ေအာင္ျပဳ ျပင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ (၂) ပန္းခ်ီမ်ားကို မပ်က္စီးေအာင္ လံုၿခံဳစြာထားရွိျခင္း၊ (၃) ဖ်က္ဆီးမည့္သူ၊ ခိုးယူသည့္ သူတို႔ ရန္မွ သတိရွိရွိျဖင့္ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္(၄) ပံုမ်ားကိုမွတ္တမ္းယူထားျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ မိမိတို႔ရပ္ရြာျပည္သူတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းလည္း ထံုသင္း လာမည္ျဖစ္ ပါသည္။

တိုးလွ

Popular Myanmar News Journal