Home » » တကၠသိုလ္မ်ား ေတာထုတ္ၿပီးေနာက္၀ယ္

တကၠသိုလ္မ်ား ေတာထုတ္ၿပီးေနာက္၀ယ္

Written By Unknown on Thursday, October 17, 2013 | 12:16 PM

စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ပညာေရးအတြက္ အဆုိး၀ါးဆုံးမ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ တကၠသုိလ္ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆုံး၍ လြင္တီးေခါင္ျပင္မ်ားတြင္ တကၠသုိလ္အေဆာက္အအုံမ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား စုစည္းမိမည္ကို စုိးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ၿမဳိ႕တြင္းရွိတကၠသိုလ္မ်ားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့ၿပီး ေနရာထုိင္ခင္း၊ ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသင့္မျဖစ္ေသးမီ တကၠသုိလ္သစ္မ်ားကို ၿမဳိ႕ျပင္ထုတ္၍ လြင္တီးေခါင္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရသက္တမ္း သုံးႏွစ္နီးပါးရွိလာခ်ိန္တြင္ ၿမဳိ႕တြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿမဳိ႕ျပင္ရွိ တကၠသုိလ္မ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ား အခုထိမေတြ႕ရေသးပါ။

အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာေနေသာ ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေသာ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုံးသပ္မႈလုပ္ငန္း (CESR)၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္မ်ားတြင္လည္း လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ား အဓိကရင္ဆုိင္ေနရသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ အခက္အခဲအား ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းေဖာ္ထုတ္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။

စစ္အစိုးရသည္ သူတု႔ိအတြက္ လုံၿခံဳေရး႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းသာၾကည့္၍ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ တကၠသုိလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ားပို႔ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္း၊ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈတို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္သည္ ေခတ္သစ္ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို စိန္ေခၚေစမည့္အခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။

ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မည္မွ်ေဆာင္ရြက္သည္ဆိုေစ ေက်ာင္းေနမေပ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာပညာေရး ျဖစ္လာေစေရး အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္ေနၾကသည္။

“သင့္တင့္တဲ့ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ အျခား၀န္ေဆာင္မႈေတြ အားနည္းတာက အဓိကျပႆနာပါပဲ။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ဆရာေတြအေနနဲ႔ ညံ့ဖ်င္းၿပီး ရွည္ၾကာတဲ့ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အိမ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနပါလိမ့္မယ္”ဟု စင္ကာပူႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတို႔တြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ယူခဲ့သည့္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာကုမၸဏီ (MIT)၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးထြန္းသူရသက္က ေထာက္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန(၁၂)ေအာက္၌ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္(၁၇၀)နီးပါး တည္ေထာင္ထားၿပီး အမ်ားစုမွာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္းဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရသည္။ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ား ေတာထုတ္ခဲ့ျခင္းမွာ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးအလြန္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၆ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားအလြန္တြင္မူ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ တကၠသိုလ္အမ်ားစုကို ပိတ္ခဲ့ကာ တကၠသိုလ္မ်ား ၿမိဳ႕ျပင္ပို႔သည့္အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမစုမိေစရန္ အေ၀းသင္ပညာေရးစနစ္ကို ပိုမိုအားစိုက္တီထြင္ခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဒီမုိကေရစီအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ စသည့္ၿမိဳ႕တြင္းတကၠသိုလ္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ လက္ခံမႈကိုမူ အကန္႔အသတ္ရွိေနဆဲျဖစ္၏။

“အေဆာင္မွာေနတာ ၁၃ ေယာက္ရွိတယ္။ တစ္လတစ္ေသာင္း ေပးရတယ္။ မေပ်ာ္ဘူး။ အေဆာင္နဲ႔ ေက်ာင္းက ေ၀းတယ္။ တုတ္တုတ္နဲ႔ သြားရတယ္။ မႏွစ္က က်ပ္တစ္ရာပဲ ေပးရတယ္။ ဒီႏွစ္က က်ပ္ႏွစ္ရာေပးရတယ္”ဟု မအူပင္တကၠသိုလ္မွ အေ၀းသင္ပထ၀ီ၀င္ဘာသာရပ္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေ၀းကြာျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းႀကိဳ၊ ပို႔ယာဥ္ မစီးႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ခရီးစရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားျခင္း၊ ေက်ာင္းသြား၊ ေက်ာင္းျပန္ခ်ိန္ တစ္ရက္လွ်င္ အနည္းဆုံးသုံးနာရီၾကာျမင့္ျခင္း၊ မၾကာခဏ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း၊ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားတြင္ အခ်ိန္မီကုသႏုိင္မႈမရွိျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကဆုိသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္က ဒဂုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး ေႁမြကိုက္ခံရမႈမွာ ေဆး႐ုံကို အခ်ိန္မီအေရာက္မသြားႏုိင္ခဲ့လို႔ ေသဆုံးခဲ့ရဖူးပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေဆးေပးခန္းဆိုတာ အမည္ခံသာရွိၿပီး ေဆးမရွိ၊ ဆရာ၀န္မရွိ၊ သူနာျပဳမရွိတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အားကိုးေလာက္စရာမရွိပါဘူး”ဟု ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုမင္းေသြးသစ္ကေျပာသည္။

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္ေရးဆဲြေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း ဖန္တီးေပးေရးကို ဦးစားေပးစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ပညာေရးအသိုင္းအ၀ုိင္းက ေထာက္ျပၾကသည္။

“ဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္မူ၀ါဒကို ေျပာင္းလဲဖို႔လုိသလို လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး လုပ္ေပးရမွာပါ။ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ဆက္ဆံရာမွာ လုံၿခံဳေရးအျမင္နဲ႔ ဆက္ဆံမယ့္အစား ႏုိင္ငံအတြက္ အင္အားဆိုတာကို သေဘာထားၿပီး ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕အျမင္နဲ႔ ခံစားမႈကို နားလည္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ဳိးလုပ္ရမွာပါ”ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္းမွ ေဒါက္တာစိုင္းခုိင္မ်ဳိးထြန္းကေျပာသည္။

လက္ရွိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပုံမွန္ဘဲြ႕ႀကိဳသင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္သည္ တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး အေ၀းသင္ပညာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရ သုံးသိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္။

အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ရေသာ ဘဲြ႕သင္တန္းတက္ေရာက္သူဦးေရႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းတက္ေရာက္ရေသာ အေ၀းသင္တက္ေရာက္သူဦးေရ ကြာျခားမႈျမင့္မားေနျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပန္းမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

“ေက်ာင္းသြားဖို႔ သားကို မနည္း႐ိုက္ေနရတယ္။ ေက်ာင္းကလည္း ဘာမွေပ်ာ္စရာမရွိဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္ ဂ်ပန္မွာတက္တုန္းက တကၠသိုလ္က ၿမိဳ႕နဲ႔ မုိင္ ၅၀ ေ၀းတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေနစရာ၊ ပန္းၿခံ၊ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈေတြၿပီးမွ ေက်ာင္းဖြင့္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ၿမိဳ႕နဲ႔ နီးျခင္း၊ ေ၀းျခင္းက ျပႆနာမရွိေတာ့ဘူး”ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသားဖခင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တကၠသိုလ္ပညာေရးစနစ္သည္ ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ေက်ာ္ စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ လုံး၀နီးပါးပ်က္စီးခဲ့ၿပီး တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေနထုိင္ႏုိင္မႈ မရွိေတာ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုႏွစ္ေမလတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပေသာ ျမန္မာ့ပညာေရးမူ၀ါဒေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ေပးပို႔ေသာ ဗီဒီယိုမိန္႔ခြန္းတြင္ ေ၀ဖန္ထားသည္။

အစိုးရသစ္သည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးအသုံးစရိတ္တုိးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ တကၠသိုလ္အခ်ဳိ႕အား အဆင့္ျမင့္စင္တာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ပညာသင္ႏွစ္တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ျခင္း စသည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“စာအုပ္ထဲမွာပဲ ေျပာင္းေနတာပါ။ တကယ္မေျပာင္းဘူး။ ဘတ္ဂ်က္ေတာ့ေျပာင္းတယ္။ အရင္ကမရဖူးတဲ့ အသုံးစရိတ္ရတယ္။ ပညာေရးက အစကတည္းက ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ရေအာင္ ခဲြထုတ္ထားေတာ့ ျပန္စုစည္းဖို႔မလြယ္ကူး။ အခ်ိန္ယူရမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာင္းမွာကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ “ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္ရမယ္” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ပါပဲ”ဟု မိတီၳလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာတင္၀င္းကေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၎လက္ထက္၌ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးအား အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ထားသလုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအား အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနၿပီး လက္ေတြ႕က်သည့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ သမၼတ႐ုံး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏုိင္သိန္းကို ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစလ်က္ရွိသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳႏုိင္သည့္ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးလုပ္ငန္း(CESR)၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအပိုင္းတြင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စနစ္၊ တကၠသိုလ္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္႐ုိးမာတိကာ၊ အရည္အေသြးအာမခံျခင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားလုိအပ္ခ်က္၊ သုေတသနေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ၊ နည္းျပအရာရွိမ်ား ခန္႔ထားမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ လစာ၊ ရာထူးတုိးျမႇင့္ျခင္း၊ ဘဲြ႕ရအလုပ္သမားမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္၍ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ အဓိကအက်ဳံး၀င္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ပညာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသည္။

“ကိုယ့္သားသမီးေတြ ေက်ာင္းသြားတဲ့အခါမွာ ၿပံဳးၿပံဳးေလးသြားၿပီး ေက်ာင္းျပန္လာတဲ့အခါမွာ ၿပံဳးၿပံဳးေလးျပန္လာတာ ေတြ႕ခ်င္ျမင္ခ်င္ၾကမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္၊ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ေမွ်ာ္လင့္ရမွာေတြရွိပါတယ္။ လက္ေတြ႕က်က် ကိုယ့္သားသမီး ေက်ာင္းသြားရဲတာ ၿပံဳးၿပံဳးေလးျပန္လာတာ၊ အဲဒီလို အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္လာေအာင္ ျပဳျပင္ရမွာေတြ
ရွိေနပါတယ္”ဟု မၾကာေသးမီက ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးျဖစ္လာေသာ ေဒါက္တာစန္းလြင္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ပညာေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားအားေျပာသည္။

တကၠသိုလ္တြင္ ဘဲြ႕ရရွိရန္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီေန၍ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားၾကားမွ ဘဲြ႕လက္မွတ္ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေနရေသာ ပညာေရးမွသည္ တကၠသိုလ္မ်ား သီးျခားလြတ္လပ္၍ အသက္၀င္လာၿပီး တကၠသိုလ္ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစေရး ဦးတည္ေသာ ပညာေရးသို႔ အလ်င္အျမန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ။

ေရးသားသူ- ေနလင္းထြန္း၊ခုိင္ခုိင္စုိး - 7Day News Journal