Home » » ဓာတ္အားခ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ မီးခုိးသုံးမႈ ပိုမ်ားလာႏုိင္

ဓာတ္အားခ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ မီးခုိးသုံးမႈ ပိုမ်ားလာႏုိင္

Written By Unknown on Thursday, October 31, 2013 | 3:14 PM

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လုိက္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားသည္
သင့္တင္မွ်တေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းႏွင့္ အမ်ား ဓာတ္အားခတုိးျမႇင့္
ေပးေဆာင္ရန္ရွိသည့္အတြက္ တရားမ၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ ဓာတ္အားရယူသုံးစြဲျခင္း (သုိ႔) မီးေမွာင္ခုိ
မႈ ပိုမ်ားလာႏိုင္သည္ဟု သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ စတင္အက်ဳိးသက္ေရာက္ မည့္ ျပင္ဆင္
သတ္မွတ္လုိက္သည့္ ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ အိမ္သုံးမီတာမ်ားအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ပုံမွန္
၃၅ က်ပ္ေဈးႏႈန္း၊ ၁၀၁ ယူနစ္အထက္ က်ပ္ ၅၀ ႏႈန္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသုံး ပါ၀ါမီတာမ်ားအတြက္
တစ္ယူနစ္ လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀ ႏႈန္း၊ ယူနစ္ ၅,၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ က်ပ္ ၁၅၀ ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရဌာန မ်ား
အေနျဖင့္ သုံးစြဲမႈမည္မွ်ရွိသည္ျဖစ္ေစ ႐ုံးသုံးတစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀ ႏႈန္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံး
က်ပ္ ၁၀၀ ႏႈန္းျဖစ္သည္။

"တရားမ၀င္နည္းလမ္းနဲ႔ မီးခုိးသုံးတာေတြ အျမဲတမ္းျဖစ္ေနတာပါ။ အေရးယူေဆာင္ရြက္ တာေတြ
လည္း ရွိပါတယ္။ အခုသတ္မွတ္လုိက္ တဲ့ ေဈးႏႈန္းက မွ်တပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္မႈ
မရွိႏိုင္ပါဘူး။ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ပုိေပးရမယ့္
သေဘာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ တရားမ၀င္နည္းလမ္းနဲ႔ မီးခုိးသုံးတာေတြ ရွိလာႏိုင္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္
တုိ႔ဘက္ကလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္လေလာက္ကတည္းက ျပင္ဆင္ ထားပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္တုိင္း
ေဒသႀကီးမွ တုိင္း လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးထြန္း ႂကြယ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးစက္႐ုံမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္
အားထုတ္လုပ္လ်က္ရွိရာ ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၇၅ က်ပ္ႏႈန္း
ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၈၅ ဘီလ်ံခန္႔ ႏိုင္ငံေတာ္က အ႐ႈံးခံစုိက္ထုတ္ေပး ေနရေၾကာင္းလည္း ၎
က ေျပာၾကားသည္။

"ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လုိက္တဲ့ ေဈးႏႈန္းေၾကာင့္ မီးေမွာင္ခုိသုံးတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့
ၾကာၾကာမခံပါဘူး။ ဘာလုိ႔ဆုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ ပုဂၢလိ
ကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ေတြ ၀င္လာတဲ့အခါ တရားမ၀င္သုံးတာမ်ဳိး ေတြ လုပ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
အခုသတ္ မွတ္လုိက္တဲ့ ေဈးႏႈန္းက ေလာေလာဆယ္အေန အထားအရ မွ်တပါတယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္
တက္ဖုိ႔ပဲ ရွိတယ္" ဟု ပုဂၢလိကဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္Myanmar Central
Power ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးေဇယ်သူရမြန္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖင့္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၅၀ မွ က်ပ္ ၇၀၊
ေက်ာက္မီးေသြး က်ပ္ ၁၀ ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး က်ပ္ ၁၃၀ ႏႈန္းက်သင့္ ၿပီး လက္ရွိျပင္ဆင္သတ္
မွတ္လုိက္သည့္ ေဈးႏႈန္းအရ အစုိးရအေနျဖင့္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၂၅ က်ပ္ျဖင့္သာ ေရာင္းရသည့္
အတြက္ အျမတ္မရွိႏိုင္ဘဲ ေဈးရင္းအတုိင္းေလာက္သာျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားကို အ႐ႈံးခံျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည္ဆုိေသာ္ လည္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသူရမ်ဳိးကမူ "၀န္ႀကီးဌာနက နစ္နာေနရပါတယ္လုိ႔ လွ်ပ္စစ္က
လူႀကီးေတြဆုိေပမယ့္ မီးေမွာင္ခုိ သေဘာနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ၿပီး မီတာခ အတုိးအေလွ်ာ့
လုပ္ေနတာကို မီဒီယာေတြက ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္လုံးေအးေနေအာင္ ဖြင့္ထားတဲ့ စူပါ
မားကက္ႀကီးေတြ မီတာခ ဘယ္ေလာက္ ေဆာင္ေနသလဲဆုိတာမ်ဳိး သိဖုိ႔ လုိေနပါတယ္" ဟု
ေျပာၾကားသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကလုပ္ကိုင္ သည့္
အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးက ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အစုိးရ သစ္ လက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လွ်ပ္
စစ္မီတာခႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၉၆ ၿမိဳ႕ရွိသည့္ အနက္ ၂၂၄ ၿမိဳ႕သည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း
ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား မရရွိေသးသည့္ ေက်းရြာေပါင္း
ေလးေသာင္းေက်ာ္ က်န္ရွိေနသည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သာ
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေနေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ေရးတြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေန
ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တစ္ဆင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရးအတြက္ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး
အခက္အခဲမ်ားရွိေန သည္ဟု သိရၿပီး ပုဂၢလိကဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးစနစ္မွ အမ်ားျပည္သူသုိ႔
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ရာတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၌
တစ္ယူနစ္လွ်င္ သုည ဒသမ ၂ ေဒၚလာ (၁၉၄ က်ပ္)၊ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ၌ သုည ဒသမ ၂၆ ေဒၚလာ
(၂၅၂ က်ပ္)၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ သုည ဒသမ ၁ ေဒၚလာ (၉၇ က်ပ္) ႏႈန္း အသီးသီးရွိၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
လက္ရွိျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာ ေဈးမွာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ သုည ဒသမ ၀၆ ေဒၚလာႏႈန္းျဖစ္သည္။

ေအာင္ရွင္

ျမန္မာတိုင္း(မ္)