Home » » မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြ ေနရာရဆဲ

မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြ ေနရာရဆဲ

Written By Unknown on Wednesday, September 18, 2013 | 5:07 PM

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံး တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ေနျပည္ေတာ္ရွိ အခမ္းနားဆုံး ေခတ္သစ္ ျမန္မာ့ အေဆာက္အအုံမ်ား အနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၁ မတ္လ ၃၀ ရက္က သမၼတသစ္ဦးသိန္းစိန္ ပထမဆုံးမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလျဖစ္ေသာ ထုိရက္ကေျပာၾကားခဲ့သည့္ အဆုိပါမိန္႔ခြန္းအၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္ထက္၀က္ေက်ာ္ၾကာ လႊမ္းမိုးထားေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမွန္တကယ္ အဆုံးသတ္သြားေလၿပီလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ရာပုစာၦတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

“စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမွန္တကယ္ အဆုံးသတ္သြားခဲ့ေလၿပီ”ဟု ေမွ်ာ္လင့္သူမ်ား အားတက္ေလာက္ေစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး အစိုးရသစ္ကလုပ္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိေဟာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္သည္ အရပ္၀တ္ေျပာင္းလဲကာ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပုံမ်ားမွ ခဲြထြက္ခဲ့သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပလက္ခုပ္သံမ်ားကို သူ၏အစုိးရအဖဲြ႕ရရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားအား အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ အဆင့္ျမင့္ရာထူးေနရာမ်ားသို႔ တုိက္႐ုိက္ခန္႔အပ္ေသာစနစ္ကိုေတာ့ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရမ်ားနည္းတူ အစိုးရသစ္က ဆက္လက္က်င့္သုံးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ခန္႔တြင္ 7Day ဂ်ာနယ္က ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အစိုးရအရာရွိေဟာင္းအခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါတုိက္႐ုိက္ခန္႔စနစ္ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႀကိဳးစားလုိစိတ္ က်ဆင္းလာျခင္းကို “အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္းက မုိးက်ေရႊကိုယ္မ်ား”အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။

ယင္းေဆာင္းပါးထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ယင္းစနစ္အေပၚ ေထာက္ခံသူမ်ားေရာ ကန္႔ကြက္သူမ်ားပါ 7Day သုိ႔ ဆက္သြယ္ကာ ရင္ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။ ေထာက္ခံသူမ်ားက အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းအမ်ားစုျဖစ္သည္။

ကန္႔ကြက္သူမ်ားက တုိက္႐ိုက္ခန္႔ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းအခ်ဳိ႕၏ မႏွစ္သက္စရာအျပဳအမူႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေနရာေပးသည့္စနစ္တြင္ အားနည္းခ်က္ရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္သူမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံ၏ဒုတိယအဆင့္အျမင့္ဆုံး အႀကီးကဲျဖစ္သည့္ ဒုသမၼတေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ သူက ၾကားျဖတ္စနစ္ေၾကာင့္ မူလ၀န္ထမ္းမ်ား စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေစၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနလုပ္ငန္းမ်ား အထုိက္အေလ်ာက္က်ဆင္းသြားႏုိင္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္ ေထာက္ျပသတိေပးခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ယင္းတုိက္႐ုိက္ခန္႔စနစ္ကို က်င့္သုံးေနဆဲျဖစ္သည္။ 7Day မွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိ ၉၀ ဦးထက္မနည္းကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားဆီသို႔ တုိက္႐ုိက္ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါအေရအတြက္မွာ ရရွိခဲ့ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရသာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ ယခုထက္ပိုမိုမ်ားျပားႏုိင္သည္။

သမၼတ႐ံုး၊ ျပည္ထဲေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး စသည့္ဌာနမ်ားမွအစ လွ်ပ္စစ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ရထား စသည့္ဌာနမ်ားအလယ္၊ ဗဟိုဘဏ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ဌာနမ်ားအဆုံးဆီသို႔ ျဖစ္သည္။ တုိက္႐ိုက္ခန္႔သည့္ ရာထူးမ်ားမွာ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိေပါက္စ ဦးစီးအရာရွိအဆင့္မွ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၏ ထိပ္ဆုံးရာထူးမ်ားျဖစ္သည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးမ်ားအထိျဖစ္သည္။

၎တို႔အား ၀န္ႀကီးဌာနတာ၀န္မ်ားကို မထမ္းေဆာင္မီ ဌာနႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ သီးသန္႔သင္တန္းေပးျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုေတာ့ သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္မရခဲ့ပါ။

အတိတ္တြင္လည္း အဆုိပါစနစ္၏အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ကိုး႐ိုးကားရားႏုိင္ေသာ ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕ရွိခဲ့သည္။ သေဘာသဘာ၀မတူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ဦးစီးလုပ္ကိုင္ရသူေရာ လုပ္ငန္းမ်ားပါ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းမႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသူအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။ ဥပမာ တုိက္ခုိက္ေရးတြင္ကၽြမ္းက်င္သည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိကို အားကစားကဲ့သို႔ဌာနမ်ဳိးတြင္ ဦးစီးေစျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

၀ါရင့္အားကစားေဆာင္းပါးရွင္ႏွင့္ ေ၀ဖန္သုံးသပ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေထြးကေတာ့ ျမန္မာ့အားကစား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစရန္ အမွန္တကယ္ဆႏၵရွိပါက အားကစားဌာနမ်ားအတြင္း ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ တပ္မေတာ္သားအရာရွိမ်ား၊ အရပ္သားအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ၿပီဟုဆုိသည္။

သူက ယခုလုိေျပာသည္။ “အခု အား/ကာမွာဆုိရင္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးငယ္ေတြ ေတြ႕တယ္။ တခ်ဳိ႕လည္းပဲ အားကစားကို၀ါသနာပါတယ္။ အားကစားကို ကၽြမ္းက်င္တယ္။ အားကစားေပၚမွာ ေစတနာရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း အားကစားမကၽြမ္းက်င္ဘူး။ ေစတနာေတာ့ရွိတယ္။ အားကစားဆုိတာ ေစတနာရွိ႐ုံနဲ႔မရဘူး။ ကိုယ္တုိင္ကၽြမ္းက်င္မွ ျဖစ္တာ”

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရဌာနမ်ားရွိ ပညာရွင္အမ်ားအျပားသည္ အဆိုပါစနစ္ကို လက္မခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာျခင္း၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားဆီသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လုိသည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္း ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပညာရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

“အဲဒီအခ်ိန္(တပ္မေတာ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလ)တုန္းက သူတုိ႔ (တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား) လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုၿပီး ေနရာ၀င္ယူတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အခု အေျပာင္းအလဲကာလမွာ တကယ္လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ အရင္အစိုးရက အေရးေတာင္မလုပ္ခဲ့တဲ့ ပညာရွင္ေတြ ျပန္ေခၚရတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕က အမွန္၀န္ခံလာၿပီး အႀကံေတာင္းတာေတြေတာင္ရွိတယ္”ဟု အစိုးရသစ္လက္ထက္ စီမံကိန္းမ်ားကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အဆုိပါပညာရွင္ကေျပာသည္။

အဆုိပါစနစ္ကို အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္းရွိ ပညာရွင္မ်ားက အၿမဲတေစေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ၄၅ ႏွစ္ခန္႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည့္ လူသိမ်ားသည့္ မုိးေလ၀သပညာရွင္ဦးထြန္းလြင္ကလည္း အဆုိပါစနစ္မွာ “အလြန္ကို အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ကိစၥ။ တုိင္းျပည္ကို ဘယ္လိုမွအက်ဳိးမရွိတဲ့ကိစၥ”ဟု ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက 7Day ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေနရာတုိင္းအဆိုးခ်ည္းပဲေတာ့ မဟုတ္ဟု ဌာနေျပာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။ ရာထူးအာဏာကိုျပသည့္ ဌာနေျပာင္းမုိးက်ေရႊကိုယ္မ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား စိတ္ပ်က္စရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသလို အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထူးခၽြန္သည့္ ဌာနေျပာင္းအရာရွိမ်ားလည္းရွိသည္ဟု ၎တို႔ကဆုိသည္။

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ ဌာနေျပာင္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ တဲြဖက္လုပ္ကိုင္ဖူးသူတစ္ဦးက တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခဲြေရးပိုင္းတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ္လည္း နည္းပညာ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပိုင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဌာနမွ ရာထူးတက္လာသူမ်ားေလာက္ မထူးခၽြန္ေၾကာင္း ၎၏အေတြ႕အႀကံဳကိုေျပာသည္။

တပ္မေတာ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား ၾကားျဖတ္ေနရာ၀င္ယူေသာေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပနံသင့္သည္ဟု အမ်ားကျမင္ၾကသည့္ ၎တုိ႔ဌာနအတြင္းတြင္ပင္ရွိေၾကာင္း အဆုိပါအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ထမ္းက ေျပာသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ ေလာက္ပဲရွိတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးအျဖစ္မွန္းထားတဲ့ ဒုဦးစီးေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၉၇ ေလာက္မွာ တပ္က အရာရွိ ၈၀ ေလာက္ ဌာနထဲ၀င္လာတယ္။ သူတုိ႔ထဲက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပဲ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးျဖစ္ကုန္တယ္။ ပင္စင္ယူတဲ့အထိ ဒုဦးစီးဘ၀ကေန ရာထူးမတက္လို႔ စိတ္ပ်က္သြားတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း အဆိုပါစနစ္အေပၚ ကာကြယ္ေျပာဆိုသူမ်ားရွိၾကသည္။ ၎တို႔ကေတာ့ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္၊ ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ အရာရွိမ်ားျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္ အမ်ားထင္သေလာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္မနိမ့္က်ဟု ၎တုိ႔ကဆင္ေျခေပးသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ တပ္မေတာ္သည္ စနစ္တက်ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏုိင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ ေလ့က်င့္မႈခံယူထားသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းစနစ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်င့္သုံးေနရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း 7Day မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိသုံးဦးစလုံးက ေျဖၾကားသည္။

“တပ္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ အရပ္သားပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတာ၊ ဆိုးတာက လူတစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ပဲဆုိင္မယ္ထင္တယ္။ ဘယ္ Institution နဲ႔ပဲယွဥ္ယွဥ္ တပ္ကမနိမ့္ခဲ့ဘူး။ တကယ့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈေတြ လုပ္ခဲ့ရတယ္။ ၀ါသနာနဲ႔ အလုပ္နဲ႔ မကိုက္လို႔ မေလ့လာတာေတြေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္တဲ့ဌာနေျပာင္းအရာရွိေတြလည္း ရွိမယ္။ ေအာင္ျမင္တာေတြကိုလည္း ခ်န္ထားလုိ႔မရဘူး”ဟု အစိုးရဌာနအတြင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အမည္မေဖာ္လိုသူ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၏၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္မွာ လုိအပ္ခ်က္အရျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အၿငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးတစ္ဦးကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က စီမံခန္႔ခဲြေရးပိုင္းပဲ ပိုမ်ားတယ္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာက တပ္ကပိုစနစ္က်တယ္။ ဒါေတြက ဌာနအတြက္ေရာ၊ တုိင္းျပည္အတြက္ပါ ပိုေကာင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ တပ္ဆိုတာက အထက္အမိန္႔အတုိင္း ေျပာင္းဆုိေျပာင္းရတာပဲ”ဟု အဆိုပါ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴးကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လုပ္နည္းကိုင္နည္းအမွားမ်ားႏွင့္ ဌာနေျပာင္းအရာရွိအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား စိတ္ပ်က္ရျခင္း၊ လုပ္ငန္းမတြင္က်ယ္ျခင္းမ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ၎တုိ႔သုံးဦးစလုံးက ၀န္ခံသည္။

ေကာင္းျခင္း၊ ဆုိးျခင္းႏွင့္ ႀကိဳက္ျခင္း၊ မႀကိဳက္ျခင္းမ်ားအၾကား အျငင္းပြားေနၿပီး ေလထီးတပ္သား(သို႔မဟုတ္) မုိးက်ေရႊကိုယ္မ်ားဟု လူသိမ်ားသည့္ တပ္မေတာ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား ရာထူးႀကီးႀကီးေပးသည့္ဓေလ့မွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျမစ္တြယ္ခဲ့ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုပုံစံ ထြန္းကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဆုံးသတ္ေစခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္း အမ်ားစုပါ၀င္သည့္ အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား အရပ္ဘက္ဌာနမ်ားသို႔ တုိက္႐ုိက္ေရႊ႕ေျပာင္းခန္႔ထားျခင္းကိုေတာ့ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲပဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမွန္တကယ္အဆုံးသတ္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိေတာ့ အျငင္းပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားသည္လည္း အရပ္၀တ္ျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေရးသားသူ- ထြန္းခုိင္၊ ေအာင္ခုိင္
7Day News Journal