Home » » ဥပေဒ ရဲ႕ အထက္မွာ ေငြရွိေနေသးတယ္

ဥပေဒ ရဲ႕ အထက္မွာ ေငြရွိေနေသးတယ္

Written By Unknown on Monday, September 23, 2013 | 3:01 PM

ေခတ္တစ္ေခတ္ကေနတစ္ေခတ္။ စနစ္တစ္စနစ္ကေနတစ္စနစ္ကုိအသြင္ ကူးေျပာင္းတဲ့ကိစၥဟာလြယ္မွတ္လုိ႔။မ်က္ လွည့္ဆရာေတြလုိ၊လက္လွည့္မ်က္လွည့္  ပၪၥလွည့္အတတ္နဲ႔အပ္ခ်ေလာင္း””လုိ႔ေအာ္ ၿပီးေျပာင္းလုိ႔မရသလုိ၊ဂမီ္ၻရအတတ္ပညာ နဲ႔ ““ဥဳမ္ဖြ””လုိ႔မန္းၿပီးေျပာင္းလုိ႔လဲမရပါဘူး။ အေရႊ႕နဲ႔အေရႊ႕ညီမွ်ရမွာျဖစ္သလုိ၊အထက္  အလယ္ေအာက္သုံးခုစလုံးၿပိဳင္တူေရႊ႕ၿပိဳင္ တူေရႊ႕ႏုိင္မွေျပာင္းလဲမႈလွမွာျဖစ္တယ္။ ကေန႔အာယုတို႔ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအလွည့္ အေျပာင္းဟာ လေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္လာ တာေတာင္အေရႊ႕နဲ႔အေရႊ႕မညီတာကုိေတြ႕ ေနရတယ္။အာဏာ(၃)ရပ္စလုံးကုိေျပာ တာေနာ္။အဲဒီ့အာဏာ(၃)ရပ္ထဲက ““ဥပေဒျပဳေရး””တစ္ခုတည္းကုိအာယုမ်က္ ေစာင္းထုိးၾကည့္မိတယ္။အထက္ အထက္အထက္ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြက     ““ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာဘာမွမရွိေစရ”” ...လုိ႔ပါး စပ္နဲ႔ႀကံဳးေအာ္ေနၾကေပမယ့္ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥေတြမွာ ထက္လယ္ေအာက္အေရႊ႕နဲ႔ အေရႊ႕မညီမွ်မႈ။သေဘာတရားႏွင့္လက္ ေတြ႕၊အေျပာနဲ႔အလုပ္ထပ္တူမက်မႈတုိ႔ ေၾကာင့္ျပည္သူေတြနင့္ေနေအာင္ခံစားေန ရတဲ့အေၾကာင္းကိုအာယုမီးေမာင္းထုိးျပ လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္စဥ္(၁)

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊က၀ၿမိဳ႕နယ္၊ဖေလး ေက်းရြာရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ကေလးတစ္ခုကုိ အာယုတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။အဲဒီဖေလး ေက်းရြာမွာ သူႀကီးေခတ္၊ေကာင္စီေခတ္၊ ၿငိမ္ပိေခတ္၊ရယကေခတ္၊အခုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးေခတ္အထိေခတ္အဆက္ဆက္ေက်း ရြာကုိအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တာဘာသာျခားရာ ကြတ္(ခ)ဦးေအာင္ေဖဆုိတဲ့ပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးရဲ႕ မိသားစုတစ္စုတည္းကပဲျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။သူတုိ႔ကေငြေၾကးခ်မ္းသာ ေလေတာ့ၿမိဳ႕နယ္၊ခ႐ုိင္၊တုိင္းေဒသႀကီးအ    ဆင့္ရွိတဲ့ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြကိုေတာင္ခါးပုိက္ထဲ ထည့္ထားႏုိင္တယ္လို႔သတင္းႀကီးတယ္။ ဖေအၿပီးေတာ့သားတက္။သားၿပီးေတာ့ သားမက္တက္၊၊သားမက္ၿပီးေတာ့သားတက္ ဆုိတာလုိ...ပေဒသရာဇ္စနစ္အက်င့္ ဆုိးကုိမလြတ္တမ္းဖက္တြယ္ထားၾကေလ ရဲ႕။ဒီဖက္ေခတ္ထင္သာျမင္သာတဲ့ကာလ ကိုေရာက္လာေတာ့ဖေလးရြာသူရြာသား ေတြအသိအျမင္ႂကြယ္၀လာၿပီး၊ဘာသာ ျခားမိသားစုတစ္စုတည္းကရြာကုိအႏုိင္ က်င့္ဗုိလ္က်စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္တာကိုျမင္လာ ၾကေတာ့ရြာသားေတြစုေပါင္းလက္မွတ္ထုိး ၿပီးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕ရြာပုိင္သမ ဆုိင္ကုိမတရားသိမ္းပုိက္တုိက္ေဆာက္မႈ။ ရြာပိုင္ေစ်းေျမကုိမတရားေရာင္းစားကိုယ္ က်ိဳးသုံးစြဲမႈတုိ႔ကုိ က၀ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးသုိ႔ ဦးတိုက္တုိင္ေလ်ာက္ခဲ့ၾကတယ္။ၿမိဳ႕နယ္ ကပယ္လုိက္ပါတယ္။ရြာသားေတြကခ႐ုိင္ ကိုအယူခံတက္ေတာ့ခ႐ုိင္ကအႏုိင္ေပး ၿပီးထုိက္သင့္တဲ့ပုဒ္မတပ္ၿပီးအေရးယူဖုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ကိုျပန္ခ်ေပးပါတယ္။က၀ၿမိဳ႕နယ္  တရားသူႀကီးရဲ႕လုပ္ရပ္ကအင္မတန္လွပါ တယ္။အမ်ားပိုင္အေဆာက္အအုံနဲ႔ရြာပုိင္ ေျမအလြဲသုံးစားျပဳတဲ့အမႈကုိအပက(၃) တုိ႔၊၆(၁)တုိ႔မတပ္ဘဲတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ပစ္ၥည္းအလြဲသုံးမႈပုဒ္မ(၄၀၆)တပ္ၿပီးအ ေၾကာင္းျပခ်က္မခိုင္လုံဘဲ  အာမခံခ်က္ ခ်င္းေပးလုိက္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ဒါ ေၾကာင့္အာယုေျပာတာဥပေဒရဲ႕အထက္ မွာေငြရွိေနေသးတယ္ဆုိတာကုိေလ။အဲဒီ ျဖစ္စဥ္ကိုအာယုျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေနမိ တယ္။ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊က၀ၿမိဳ႕နယ္ဖ ေလးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေက်ာ္စုိး ကိုက၀ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးကရာႀကီးအမွတ္ (၁၈၂)၊ပုဒ္မ/၄၀၆နဲ႔(၂၁.၈.၂၀၁၃)ေန႔ ကတရားစြဲၿပီးအာမခံခ်က္ခ်င္းေပးလုိက္ တယ္ဆုိေတာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတရားစြဲဆုိ ခံရတာထင္ရွားပါတယ္။ျပည္ေထာင္စု သမ္ၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၁)၊ ရပ္ကြက္(သို႔)ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၅တြင္““ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သည္ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးဦး ႏွင့္ပတ္သက္၍ေအာင္ပါအေၾကာင္းတစ္ ရပ္ရပ္ေပၚေပါက္လ်င္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳ ၿပီးခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏အတည္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊တာ၀န္မွယာယီ ရပ္ဆုိင္းျခင္း(သို႔)ရပ္စဲျခင္းျပဳႏုိင္သည္””  ဟူ၍၎ပုဒ္မ၁၅(ဂ)တြင္  ““တည္ဆဲ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရအေရးယ ူခံရျခင္း””၊ တရားစြဲဆုိခံရျခင္း””ဟူ၍၎ပါရွိတာကို ေတြ႕႔ရပါတယ္။အဲဒီေတာ့အဲဒီဖ ေလးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဟာဥပေဒ ပုဒ္မ/၄၀၆အရတရားစြဲဆုိအေရးယူခံရ တာမွန္ေနေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကျပ႒ာန္း ထားၿပီးျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာအတည္ ျပဳထားတဲ့ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးဥပေဒ၁၅(ဂ)နဲ႔ၿငိစြန္းေနတာကိုေတြ႕ရ ပါတယ္။ဒါေပမယ့္အဲဒီေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ကျပ႒ာန္းထားတဲ့ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပေဒအေပၚ အထုပ္ႀကီးနဲ႔ခုထုိင္ၿပီး ဖေလးေက်းရြာထဲ ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးတယ္သီခ်င္းလွည့္ ဆုိေနတာကုိေတြ႕ရေလေတာ့ ဥပေဒရဲ႕ အထက္မွာေငြရွိေနေသးတယ္ဆုိတာကို အာယုယုံလုိက္မိပါတယ္ဗ်ာ။တကယ္ ေျပာတာ။              

အင္းစိန္-အာယု

Hot News Weekly