Home » » နံပါတ္ ၃၊ လေပါင္း ၃၀ ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္း

နံပါတ္ ၃၊ လေပါင္း ၃၀ ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္း

Written By Unknown on Sunday, August 4, 2013 | 2:58 PM

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက အေဆာင္အေယာင္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းထံ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ လက္က်န္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း လေပါင္း၃၀အတြက္ သူရဦးေရႊမန္းက နာယကတာဝန္ ယူေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

"ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိ မယ့္ ကိစၥေတြကို ကြၽန္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလုံးနဲ႔ေပါင္းၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္" ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ေနရာကို ပူပူေႏြးေႏြး လက္ခံရယူလိုက္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုက္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳေရး၏ အၿပီးသတ္ အဆုံးအျဖတ္ ရယူရမည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ရာ ဥပေဒျပဳေရး၏ အျမင့္ဆုံး အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းလည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တို႔ သေဘာကြဲလြဲသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အၿပီးသတ္ အဆုံးအျဖတ္ယူရာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္း တင္သြင္းခြင့္ ရရွိထားသည့္ လႊတ္ေတာ္လည္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ အတြက္လည္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လႊတ္ေတာ္လည္း ျဖစ္သည္။
ဥပေဒျပဳေရး၏ အျမင့္ဆုံးအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အထူးအစည္းအေဝး၊ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမ်ားကို ေခၚယူရန္အတြက္မူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ေလးပုံတစ္ပုံက ေတာင္းဆိုမႈ မွသာလွ်င္ ေခၚယူခြင့္ရွိေၾကာင္း ကန္႔သတ္ထားသည္။

ယင္းအေၾကာင္းရင္း မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွာလည္း ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ မ်ား ေျပလည္ေစေရးအတြက္ မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဟုဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အေရးအႀကီးဆုံးႏွင့္ ေျဖရွင္းရအခက္ဆုံး ျပႆနာတစ္ရပ္ အျဖစ္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ား အားလုံးက လက္ခံထားၾကသည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ၾကာ သက္တမ္းရင့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္း စစ္မီးကို ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီတို႔ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးစီး လုၿပီျဖစ္ရာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑မွာ မ်ားစြာအေရးပါလာသည္။

တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု ေတာင္းဆို ေနသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝမႈ၊ တန္းတူညီမွ် ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစသည္တို႔မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သကဲ႔သို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ႏွင့္လည္း မ်ားစြာ သက္ဆိုင္ေနေပရာ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ လႊတ္ေတာ္က အဓိကေနရာတြင္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္က ေနၿပီး ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြ အတြက္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္မယ့္ မူဝါဒေတြေရးဆြဲ ေပးၿပီးခိုင္မာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ သြားဖို႔ပါပဲ" ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကအျဖစ္ လက္ခံသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အေရးပါပုံကို သိရွိေၾကာင္း ျပသလိုက္သကဲ႔သို႔ပင္။

ယင္းအေပၚ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ အခ်ဳိ႕က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တည္ေဆာက္ ထားသည့္ ရလဒ္ေကာင္းကို လႊတ္ေတာ္က ရယူသြားျခင္းေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး တို႔အၾကား ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ပိုမို ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း သုံးသပ္လာၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ အမ်ားစုကမူ လုပ္ငန္းစဥ္အရ လႊတ္ေတာ္ က လုပ္ေဆာင္ရမည့္အပိုင္း ျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ ပြတ္တိုက္မႈ အနည္း အမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္၏ ပါးနပ္မႈႏွင့္သာ သက္ဆိုင္မည္ ထင္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္း၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို နင္းကာ နာမည္ေကာင္း ယူသည္မ်ဳိး မျဖစ္ရန္ လိုေၾကာင္း သုံးသပ္ၾကသည္။

"ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကလည္း ခဏခဏေျပာထားတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥေတြက တစ္ေယာက္တည္း လုပ္လို႔မရဘူး။ အဲဒီေတာ့လႊတ္ေတာ္လည္း ပါရမွာေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ အေရးပါလာမယ္။ အားလုံးပါမွ ရမွာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြက တစ္ေယာက္တည္း တစ္ဖြဲ႕တည္းလုပ္လို႔ မရဘူး" ဟု ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ အႀကံေပး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ေရး တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ကို သူရဦးေရႊမန္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ျဖစ္ၿပီးၿပီးခ်င္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ရရွိရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ စိတ္ေကာင္း ေစတနာမွန္မ်ား ထားရွိေဆာင္႐ြက္ေရး၊ အခ်င္းအခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္စာနာ ေရး၊ ယုံၾကည္မႈရွိေရးတို႔ကို အေလးအနက္ ထားေဆာင္႐ြက္ရန္ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပ တိုက္တြန္းထားသည္။

ယင္းအျပင္ အပစ္အခတ္ အျပည့္အဝ ရပ္စဲေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တရား နည္းလမ္းတက် မွ်မွ်တတ ေဆာင္႐ြက္ ၾကပါရန္လည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
"ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာ လႊတ္ေတာ္က အေပၚေရာက္ တယ္။ အစိုးရက အေပၚေရာက္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ အားလုံးေပါင္းမွ ေအာင္ျမင္မွာပါ" ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကဆိုသည္။

ႀကီးႏွစ္ႀကီး ညီညြတ္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း မွာ လေပါင္း ၃၀ ရွိလာၿပီျဖစ္ရာ ဥပေဒျပဳေရး အပိုင္းတြင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွိလာၿပီ ျဖစ္၍ လက္က်န္လေပါင္း ၃၀တြင္ ဥပေဒျပဳေရးက႑ ပိုမိုသြက္လက္လာမည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။

သို႔ေသာ္ လက္က်န္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းလေပါင္း ၃၀ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကဲ႔သို႔ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနသည္။
ယင္းသို႔ေသာ အေနအထားမ်ဳိးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို နားလည္မႈရွိရွိ အျပန္အလွန္ ညႇိႏိႈင္းၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္ မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

လက္ရွိအစိုးရမွာ အာဏာရွင္အစိုးရ အျဖစ္မွ ေျပာင္းလာသည့္ အစိုးရျဖစ္ျခင္း၊ လူထုမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ ရျခင္း တို႔ေၾကာင္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္ မယဥ္ပါးသည္ကို ထည့္တြက္ သင့္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ သေဘာအရ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိရမည္ ဆိုေသာ္လည္း အေလ့အက်င့္ မရွိေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ လြန္ကဲသြား ပါက တိုင္းျပည္အတြက္ မေကာင္းေၾကာင္း ၄င္းတို႔ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေနအထားသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းမႈ ပိုမိုျမင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းသို႔ ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက တစ္ဦးတည္းအေပၚ မူတည္ျခင္း မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း လေပါင္း ၃၀ အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကျဖစ္လာပါက အားၿပဳိင္မႈမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာမည္ ဆိုသည့္ သုံးသပ္ ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။
"လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရ ပိုမိုပူးေပါင္း မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပႆနာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပလည္မယ္" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

လေပါင္း ၃၀ အလြန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ က်င္းပရန္ရွိသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေနရာကို အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တာဝန္ယူလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ထားသကဲ႔သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေအာက္ အသက္၂ႏွစ္ငယ္ေသာ သူရဦးေရႊမန္း ကလည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ ေျပာဆိုထားသည္။

အေ႐ြးခ်ယ္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕၊ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ သမၼတေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ မ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားဆုံး ရရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီက ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လိုသည့္ သူသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

သို႔ေၾကာင့္ သူရဦးေရႊမန္း၏ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီက မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစုတြင္အႏိုင္ရပါက သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း သမၼတ ယွဥ္ျပဳိင္ဘက္ျဖစ္လာမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အတြက္မူ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစုတြင္ အႏိုင္ ရရွိပါကလည္း သမၼတအျဖစ္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတတာဝန္ ရယူရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္း ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာက အေလးထား ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ၂၀၁၅ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တေရး ဆိုသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာလည္း အေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတေလာင္း ျဖစ္ခြင့္မေပးလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ျပက္ရယ္ျပဳ စရာဟုပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒျပင္ေရး

"သူရဦးေရႊမန္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကတစ္ဦး အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိစၥေတြကို ႏိုင္ငံတကာ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အေျခခံဥပေဒကို မျဖစ္မေနျပင္ဖို႔ လုပ္သင့္တယ္" ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ဦးဂ်င္မီက သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေရး၊ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝမႈမွ်တေရး၊ တန္းတူ ညီမွ်ျဖစ္ေစေရးစသည္ တို႔မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေန ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးမွာ နာယက သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ တာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက တစ္ဦးတည္း လုပ္ႏိုင္မည္ဟု မျမင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဆိုသည္။
"အဆင့္ဆင့္သြားရတာကို တစ္ေယာက္တည္း အာမခံဖို႔ကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြ တားဆီး မႈေတြ ပိတ္ပင္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္" ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ရွင္းျပသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္႐ြက္ဖြယ္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖင့္ လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးတြင္ သူရဦးေရႊမန္း၏ တာဝန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဉာဏ္ဝင္းကဆိုသည္။

နံပါတ္ ၃အတြက္ လေပါင္း ၃၀

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ နံပါတ္သုံးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ သူရဦးေရႊမန္း ကို အစိုးရအဖြဲ႕သစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ယခင္အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ နံပါတ္ ၄ ေနရာမွ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ က်န္ခဲ့သည့္ လေပါင္း၃၀ အတြင္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သိသိသာသာ ရရွိလာသည္။
သို႔ေသာ္ က်န္သည့္လေပါင္း ၃၀ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး စသျဖင့္ အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္က်န္ လ ၃၀ တြင္ လႊတ္ေတာ္၏အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ရန္ရွိ ေနေၾကာင္းကို "ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုမိုေလးနက္ ႀကီးမားတဲ့တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵျပည္သူ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတြနဲ႔အညီ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက လႊဲေျပာင္းမႈ မတိုင္မီ နာယကဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္က သက္ေသျပေနသည္။

ယင္းကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ကို အေကာင္းဆုံး ထိန္ေက်ာင္းပုံေဖာ္ႏိုင္သည္ ဟု အသိအမွတ္ျပဳ ခံထားရေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကအျဖစ္ တာဝန္ယူမည္ ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ မ်ားအၾကား အေလးထား ေစာင့္ၾကည့္လာရသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၈၈ နဲ႔ ဆက္ဆံဖူးသေလာက္ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ သူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ဦးဂ်င္မီက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၄င္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေျပာျပသည္။

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ နံပါတ္ ၃ သူရဦးေရႊမန္း အတြက္မူ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္က အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လေပါင္း ၃၀ တြင္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၏ အျမင့္ဆုံး အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ နာယကတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ရာ ယင္းကို နာမည္ေကာင္း တည္ေဆာက္လိုပါက အခ်ိန္ေကာင္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သူမ်ားက ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရး သုံးသပ္ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားသူ ေနသန္ေမာင္က "ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေရာ၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥေတြ အတြက္ပါ သူရ ဦးေရႊမန္းက ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါေတြ အကုန္လုံး သူလုပ္ႏိုင္ရင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ႕ ပုံရိပ္ေရာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရေရႊမန္း ဆိုတဲ့ ပုံရိပ္ေရာ၊ ျပည္သူေတြအျမင္မွာ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းသြားႏိုင္တယ္" ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

(ေက်ာ္ဆန္းမင္း၊ ေအာင္ဘိုဘိုရွိန္) The Voice Weekly