Home » » အေျခခံပညာအတန္းမ်ားအားလံုး စာေမးပြဲအက်မရွိသည့္စနစ္ က်င့္သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးမည္

အေျခခံပညာအတန္းမ်ားအားလံုး စာေမးပြဲအက်မရွိသည့္စနစ္ က်င့္သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးမည္

Written By Unknown on Friday, June 21, 2013 | 10:38 AM

သူငယ္တန္းမွ အထက္တန္း ၿပီးဆံုးသည္အထိ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး စာေမးပြဲအက်ေပးျခင္း မရွိေသာ အမ်ိဳးသား အဆင့္ပညာေရး မူဝါဒ သစ္တစ္ခုကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာကြန္ရက္ က ေပးပို႔ထားသည္။

ႏုိင္ငံတဝန္းတြင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အႀကိမ္ ႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ ရရွိလာသည့္ ရလဒ္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည့္ ''အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ မူၾကမ္း''သည္ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္၏ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ သည္။ မူၾကမ္းကို အမတ္မ်ားက ယခုလအတြင္း စတင္ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား အေန ျဖင့္ စာေမးပြဲမ်ား က်႐ႈံးမႈမရွိ ေသာ္လည္း ''အတန္းအဆင့္ အသီးသီးတြင္ ဘာသာရပ္ အားလံုး၊ သင္ခန္းစာအား လံုး သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီး ျဖစ္ရမည္''ဟုလည္း ယင္းမူဝါဒတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

ယခုက်င့္သံုးေနသည့္ နည္းစနစ္ကဲ့သို႔ စာသင္ႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ မူလတန္းေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္သည့္ စတုတၴ တန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္ သည့္ အ႒မတန္းတို႔တြင္သာ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ ရာ အစိုးရစာေမးပြဲစစ္မည္ဟုလည္း မူဝါဒ သစ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အစုိးရစစ္စာေမးပြဲမ်ား သည္ပင္လွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအာင္/ ႐ံႈးကို ဆံုးျဖတ္ရန္စစ္ေဆးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သင္ၾကားမႈ အ ရည္အေသြးကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရန္သာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟုလည္း ေရးသားထားသည္။

ပညာေရးမူၾကမ္းကို ကမကထျပဳေရးဆြဲ ကာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာကြန္ရက္တြင္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ေနသူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ''ကေလးေတြ ငယ္ တဲ့ဘဝမွာ ဆံုး႐ႈံးျခင္းဆိုတာမရွိေစခ်င္ဘူး။ စာေမးပြဲ မက်ေပမယ့္ စာလည္းတတ္ရမယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလေတြတုန္းက ေက်ာင္းေတြမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္အကဲျဖတ္ ဆိုတဲ့စနစ္ကို သံုးခဲ့ဖူးတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ စာေမးပြဲေတာ့ မက်ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ စာေတာ့မတတ္ဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔
ေျပာင္းခ်င္တာက စာပါတတ္ရမယ္'' ဟု ဆိုသည္။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ''ကြၽန္ေတာ္ တို႔ က သင္တဲ့နည္းပါေျပာင္းမွာပါ။ ကေလးေတြ ကို အလြတ္က်က္ေစတဲ့ နည္းမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကိုယ္တုိင္ေတြးေခၚေစတဲ့ နည္းကိုသံုးမွာ။ ဆရာက ဦးေဆာင္ၿပီး သင္ခန္းစာတစ္ခုခ်င္း စီမွာ ေက်ာင္းသားရဲ႕ပါဝင္မႈ၊ တတ္ကြၽမ္းမႈ၊ ေတြးေခၚမႈ အဲဒါေတြကို စစ္သြားၿပီးေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ေပးသြားတဲ့ နည္းကိုသံုးမွာ'' ဟု ဆိုသည္။

ပညာေရးမူဝါဒသစ္တြင္ ''အတန္းခ် စနစ္မရွိေသာ္လည္း စာမတတ္ဘဲ အတန္း တက္သည့္စနစ္မ်ိဳး မဟုတ္ပါ၊ ေက်ာင္းသား အားလံုးတတ္ေျမာက္ေစရန္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားမည္'' ဟု လည္း ပါရွိသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာေမးပြဲအက် မေပးဘဲ စာတတ္ေစသည့္ စနစ္ကိုက်င့္သံုး ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို နည္းစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာေပးရန္လိုအပ္သလို၊ အရည္ အခ်င္းမ်ားလည္း ျမႇင့္တင္ရန္လုိေၾကာင္းလည္း
ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ဆိုသည္။

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚသူသူမာက ထို သုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာေမးပြဲအက်မေပး သည့္စနစ္က်င့္သံုးေရးအတြက္ ျမန္မာအႏွံ႔ အျပားရွိေဒသ ၂၅ ခုတြင္ ေဆြးေႏြးၾကစဥ္က ျငင္းခံုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

သူမက ''စာေမးပြဲမရွိေတာ့တာမဟုတ္ ပါဘူး။ စစ္ေဆးေရးပံုစံေျပာင္းလဲလုိက္တာပါ။ လက္ရွိပညာေရးစနစ္မွာ က်င့္သံုးတာက အဆံုးသတ္မွာစစ္ေဆးတာပါ။ တကယ္တမ္း ေတာ့ ကေလးေတြကို စစ္ေဆးတဲ့အခါ သင္ ယူေနစဥ္မွာစစ္ေဆးတာက ပိုၿပီးေတာ့ ထိ ေရာက္တယ္''ဟု ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး မူ ဝါဒသစ္မူၾကမ္းကို ျဖစ္ေပၚ လာရန္အတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလကတည္း က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တုိင္းႏွင့္ျပည္ နယ္ အသီးသီးတြင္ ေဆြးေႏြး ပြဲ ၂၅ ႀကိမ္တိုင္က်င္းပခဲ့သည္။

ထုိေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားသူ၊ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနသူ၊ ပညာရွင္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕တို႔မွ တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း ၃၂ဝဝ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

ထုိေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ယခုလ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး ဆိုင္ရာ ညီလာခံကို အၿပီးသတ္က်င္းပခဲ့ရာ လူဦးေရ ၁၃ဝဝ နီးပါးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆလံု၊ ဝ အစရွိသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားပင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါညီလာခံမွ ရရွိလာေသာ ရလဒ္ အျဖစ္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒသစ္ မူ ၾကမ္းထြက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိမူၾကမ္းတြင္ ပညာေရးက႑ ၁၃ ခု ပါဝင္ၿပီး ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားကို ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ စစ္ဘက္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ တန္းတူ လစာေပးေရး၊ မူလတန္းျပ၊ အလယ္ တန္းျပ၊ အထက္တန္းျပတို႔ကို လစာတန္းတူေပးေရးႏွင့္ တကၠသိုလ္အႀကိဳအဆင့္အတန္း မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ထည့့္သြင္း သင္ၾကားေရးတို႔ပါ ပါဝင္သည္။

မဇၩိမသတင္းဌာန